Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u  Razvojnoj agenciji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 119/20), Odluke direktora Agencije o potrebi zasnivanja radnog odnosa, broj: 03-3-28-1/23 od 23.10.2023. godine, Razvojna agencija Republike Srpske, r a s p i s u j e

 

Javni konkurs  za prijem u radni odnos

 

I – Naziv i pozicija radnog mjesta

 1. Viši stručni saradnik za računovodstvo i finansije …………………….. 1 (jedan) izvršilac.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 

II – Opis poslova

Obavlјa poslove obračuna plata i naknada troškova zaposlenih; vrši isplatu dnevnica, putnih akontacija, te obavlјa ostale blagajničke poslove; vodi finansije u projektima i programima koje sprovodi Agencija; vodi evidencije osnovnih sredstava; vrši korespodenciju sa bankama, fizičkim i pravnim licima u vezi sa sravnjavanjem analitičkih kartica; izrađuje izvještaje za Poresku upravu Republike Srpske i vrši sravnjenje uplata za poreze i doprinose; sprovodi pripremne radnje za popis sredstava, obaveza i potraživanja; zavodi i priprema fakture; vrši kontiranje i knjiženje i vođenje dnevnika, glavne knjige i računovodstvenih analitičkih evidencija; učestvuje u pripremi svih materijala koji su predmet spolјne revizije;  priprema izvještaje iz svog djelokruga rada; obavlјa ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca ili direktora Agencije.

 

III – Opšti uslovi

 1. da su državlјani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
 2. da su stariji od 18 godina;
 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
 5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu.

 

IV – Posebni uslovi

 1. VSS – ekonomski fakultet;
 2. jedna godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima;
 3. znanje najmanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog);
 4. poznavanje rada na računaru;
 5. vozačka dozvola Be-kategorije.

 

V – Potrebna dokumenta

Za dokazivanje činjenica iz tačaka III i IV kandidati su dužni, uz blagovremenu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, da prilože u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 1. diplomu o završenom školovanju;
 2. uvjerenje o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 3. ovjerenu kopiju lične karte;
 4. potvrdu o radnom iskustvu ili ovjerenu kopiju radne knjižice (strane 1,2,3,4,5,6);
 5. biografiju;
 6. uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 7. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 8. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – lјekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

 

VI – Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavlјaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Agencije ili putem pošte na adresu Razvojna agencija Republike Srpske, Trg jasenovačkih žrtava 4, 78 000 Banjaluka uz naznaku „Prijava na javni konkurs“.

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Euro Blic“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavlјivanja u dnevnom listu „Euro Blic“.

 

ODLUKA O  POTREBI ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA