Razvojna agencija Republike Srpske, u skladu sa Programom rada sa finansijskim planom za 2023. godinu, u saradnji sa Zavodom  za zapošlјavanje Republike Srpske objavlјuje Javni poziv nezaposlenim licima iznad 50 godina starosti za prijavu na obuku iz oblasti digitalnih vještina.

Obuka je namijenjena nezaposlenim licima iznad 50 godina starosti koje žele da unaprijede svoje digitalne vještine u skladu sa potrebama tržišta rada, s cilјem samozapošlјavanja i zapošlјavanja na poslovima koji zahtijevaju srednji nivo digitalnih vještina.

OBUKA ĆE OBUHVATITI SLjEDEĆE OBLASTI:

 1. Kancelarijsko poslovanje (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint),
 2. Upravlјanje digitalnim marketingom i društvenim mrežama,
 3. Komunikacioni i kolaboracioni alati,
 4. IT sigurnost,
 5. Preduzetništvo (fakultativno za one koji se odluče za pokretanje sopstvenog posla).

Obuka je koncipirana tako da učesnicima omogući sticanje srednjeg nivoa digitalnih vještina koje će  im omogućiti rad na poslovima kako u preduzeću, tako i sa bilo koje lokacije izvan njega. Učesnicima obuke biće obezbijeđen materijal za obuku.

KORIST ZA UČESNIKE  OBUKE

 • Sticanje konkretnih znanja koja će im omogućiti zapošlјavanje i samozapošlјavanje,
 • Dobijanje odgovarajućeg sertifikata u skladu sa rezultatima ostvarenim na završnom testu,
 • Direktan kontakt sa poslodavcima i mogućnost zapošlјavanja nakon završetka obuke.

Obuka je u potpunosti interaktivna i svaki učesnik će tokom obuke primjenjivati naučeno, tako da će na kraju obuke imati kreiran portfolio svojih radova i projekata.

TERMINI ODRŽAVANјA OBUKE

Obuka će se održavati u Banjoj Luci od septembra mjeseca 2023. godine.

Trajanje obuke: ukupno 48 časova.

TROŠKOVI OBUKE

Troškove obuke snosi Razvojna agencija Republike Srpske, dok će troškove smještaja i prevoza snositi polaznik obuka.

USLOVI ZA PRIJAVU

 • Minimalna starost (najmanje 50 godina);
 • Da je lice nezaposleno i prijavlјeno na evidenciji Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske;
 • Minimalna srednja stručna sprema;
 • Prethodno radno iskustvo;
 • Posjedovanje osnovnog nivoa digitalnih vještina.

PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti putem obrasca u prilogu Javnog poziva.

Popunjen obrazac za prijavu potrebno je dostaviti na imejl: Tomislava.Graonic@fbl.zzzrs.net najkasnije do 31. jula 2023. godine sa naznakom „Prijava za učešće u obuci iz oblasti digitalnih vještina za nezaposlene lica iznad 50 godina starosti“ ili direktno u prostorije Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske – Filijala Banja Luka, Save Mrkalјa br. 14.

U slučaju dodatnih pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate. Kontakt osoba: Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske – Filijala Banja Luka: Tomislava Graonić, rukovodilac Odjelјenja za koordinaciju mjera aktivne politike zapošlјavanja, telefon: 051/215 352.

OCJENA I IZBOR UČESNIKA

Nakon isteka roka za prijavu na Javni poziv vrši se provjera pristiglih prijava. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Svi prijavlјeni koji ispunjavaju naprijed navedene uslove proći će proces odabira koji uklјučuje i polaganje ulaznog testa na kojem će se utvrditi njihov nivo znanja iz oblasti koje obuhvata obuka.

PRILOG: