Javni poziv za nabavku ugostiteljskih usluga u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u 2023.. godini

U skladu sa članom 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22), člana 5. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 02/23), pripremlјen je

 

JAVNI POZIV ZA NABAVKU UGOSTITELjSKIH USLUGA U BOSNI I HERCEGOVINI I INOSTRANSTVU U 2023. GODINI

                                                                                   

 1. Ugovorni organ: Razvojna agencija Republike Srpske

Adresa: Trg jasenovačkih žrtava broj 4, Banja Luka

IDB/JIB: 4402108570003

Telefon: 051/247-516

Veb adresa: www.rars-msp.org

 

 1. Vrsta postupka javne nabavke i naziv predmeta javne nabavke:

 

 • Javna nabavka usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama na koju se shodno članu 8. Zakona o javnim nabavkama primjenjuje poseban režim.

 

 • Ugostitelјske usluge u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u 2023. godini.

 

 1. Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

                                                                                                                       

 • JRJN: 55300000-3 (usluge restorana i usluge posluživanja hranom); 55400000-4 (usluge posluživanja pića).

 

 • Tehnička specifikacija:

Osvježavajuća pića (topli i hladni napici), predjela, jela, salate, deserti. Nabavka podrazumijeva usluge interne i eksterne reprezentacije. Usluge interne reprezentacije uklјučuju isporuku predmeta nabavke u prostorije ugovornog organa, a eksterne reprezentacije van prostorija ugovornog organa, u ugostitelјskom objektu ponuđača.

 • Ponudom se smatra svaki dokument koji sadrži cijenu s porezom na dodatu vrijednost i ostalim pripadajućim poreskim obavezama i troškovima, a ugovorni organ će istu koristiti kada i u obimu u kojem se za to ukaže potreba.
 • Kao ponuda za ugostitelјske usluge smatraće se i štampani izvod iz cjenovnika sa veb stranice ponuđača.
 • Ponuđač može dostaviti ponudu za jedan ili oba lota.
 • Komunikacija između ugovornog organa i pružaoca usluga, koja obuhvata narudžbe, ponude, rezervacije, potvrde rezervisanih usluga i drugo, obavlјa se pisanim putem (imejl i drugo).
 • Uslovi za kvalifikaciju: Ponuđač mora biti registrovan za obavlјanje profesionalne djelatnosti koja je predmet nabavke. Ugovorni organa zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva dokaze shodno članu 44. Zakona o javnim nabavkama.4. Kriterijum za dodjelu ugovora
 • Utvrđuje se prema pojedinačnim potrebama ugovornog organa.
 1. Procijenjena vrijednost nabavke za period tokom kojeg će se nabavlјati predmetna usluga:
 • 000,00 KM (bez PDV-a).

 

 1. Način dostavlјanja ponude: 
 • Neposredno na protokol/putem pošte/elektronski (imejl).
 • Ugovorni organ će nakon prijema ponuda izvršiti analizu istih i obavijestiće ponuđače o ishodu postupka javne nabavke, ako je primjenjivo. Po ukazivanju potrebe za korišćenjem predmetnih usluga ugovorni organ će se pisanim putem/narudžbenicom obratiti ponuđaču.

 

 1. Adresa na koju se ponuda dostavlјa:
 • Adresa: Trg jasenovačkih žrtava broj 4, 78000 Banja Luka
 • Imejl: info@rars-org

 

 1. Da li se usluga nabavlјa od jednog ili više dobavlјača:
 • Ugovorni organ nabavlјa usluge od više dobavlјača. Račun za izvršenu uslugu će se smatrati ugovorom.

 

 1. Period trajanja ugovora ili korišćenja usluga:
 • Usluge će se pružati sukcesivno, prema potrebi, do kraja kalendarske 2023. godine ili do utroška finansijskih sredstava.

 

 1. Krajnji rok za dostavu ponuda na adresu iz tačke 7. ovog poziva:
 • 12.2023. godine, do 12:00 časova.

 

 1. Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

 

 1. Informacije o zaštiti prava ponuđača: 
 • U slučaju da ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvrši povredu Zakona ili podzakonskih akata, ponuđači imaju pravo žalbe na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkam

 

DIREKTOR   Marinko Đukić