Javni poziv za nabavku hotelskih usluga u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u 2023. godini

U skladu sa članom 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22), člana 5. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 02/23), pripremlјen je

JAVNI POZIV ZA NABAVKU HOTELSKIH USLUGA U BOSNI I HERCEGOVINI I INOSTRANSTVU U 2023. GODINI

 

 1. Ugovorni organ: Razvojna agencija Republike Srpske

Adresa: Trg jasenovačkih žrtava broj 4, Banja Luka

IDB/JIB: 4402108570003

Telefon: 051/247-516

Veb adresa: www.rars-msp.org

 

 1. Vrsta postupka javne nabavke i naziv predmeta javne nabavke:
 • Javna nabavka usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama na koju se shodno članu 8. Zakona o javnim nabavkama primjenjuje poseban režim.
 • Hotelske usluge u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u 2023. godini.

 

 1. Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije: 
 • JRJN: 55100000-1 (hotelske usluge); 55120000-7 (hotelske usluge za sastanke i konferencije).
 • Tehnička specifikacija:

 

LOT 1: hotelski smještaj koji je kategorisan s najmanje tri zvjezdice, u cijenu smještaja uklјučen doručak; svaka soba mora da posjeduje grejne i rashladne uređaje.

 

LOT 2: konferencijska sala s minimalno 30 mjesta.

 • Ponudom se smatra svaki dokument koji sadrži cijenu s porezom na dodatu vrijednost i ostalim pripadajućim poreskim obavezama i troškovima, a ugovorni organ će istu koristiti kada i u obimu u kojem se za to ukaže potreba.
 • Ponuđač može dostaviti ponudu za jedan ili oba lota.
 • Komunikacija između ugovornog organa i pružaoca usluga, koja obuhvata narudžbe, ponude, rezervacije, potvrde rezervisanih usluga i drugo, obavlјa se pisanim putem (imejl i drugo).
 • Kao ponuda za hotelski smještaj smatraće se i štampani izvod iz cjenovnika sa veb stranice ponuđača ili veb stranica koje se bave rezervisanjem usluge smještaja (booking.com, www.tripadvisor.com i slično).
 • Uslovi za kvalifikaciju: Ponuđač mora biti registrovan za obavlјanje profesionalne djelatnosti koja je predmet nabavke. Ugovorni organa zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva dokaze shodno članu 44. Zakona o javnim nabavkama.

  4. Kriterijum za dodjelu ugovora:

 • Utvrđuje se prema pojedinačnim potrebama ugovornog organa.
 1. Procijenjena vrijednost nabavke za period tokom kojeg će se nabavlјati predmetna usluga:
 • 000,00 KM (bez PDV-a).

 

 1. Način dostavlјanja ponude:
 • Neposredno na protokol/putem pošte/elektronski (imejl).
 • Ugovorni organ će nakon prijema ponuda izvršiti analizu istih i obavijestiće ponuđače o ishodu postupka javne nabavke, ako je primjenjivo. Po ukazivanju potrebe za korišćenjem predmetnih usluga ugovorni organ će se pisanim putem/narudžbenicom obratiti ponuđaču.

 

 1. Adresa na koju se ponuda dostavlјa:
 • Adresa: Trg jasenovačkih žrtava broj 4, 78000 Banja Luka
 • Imejl: info@rars-org

 

 1. Da li se usluga nabavlјa od jednog ili više dobavlјača: 
 • Ugovorni organ nabavlјa usluge od više dobavlјača. Račun za izvršenu uslugu će se smatrati ugovorom.

 

 1. Period trajanja ugovora ili korišćenja usluga: 
 • Usluge će se pružati sukcesivno, prema potrebi, do kraja kalendarske 2023. godine ili do utroška finansijskih sredstava.

 

 1. Krajnji rok za dostavu ponuda na adresu iz tačke 7. ovog poziva: 
 • 12.2023. godine, do 12:00 časova.

 

 1. Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

 

 1. Informacije o zaštiti prava ponuđača: 
 • U slučaju da ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvrši povredu Zakona ili podzakonskih akata, ponuđači imaju pravo žalbe na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

                                                                                           DIREKTOR   Marinko Đukić