Oglas o javnoj prodaji motornog vozila putem licitacije

Broj: 03-3-4-3/22

Datum: 08.04.2022. godine

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Razvojne agencije Republike Srpske o davanju saglasnosti za prodaju motornog vozila putem licitacije, broj: 12-OD-11/22 od 29.03.2022. godine i Odluke direktora Razvojne agencije Republike Srpske o pokretanju postupka prodaje motornog vozila putem licitacije, broj: 03-3-4/22 od 04.04.2022. godine, Razvojna agencija Republike Srpske objavljuje

O G L A S

o javnoj prodaji motornog vozila putem licitacije

 

 1. PREDMET LICITACIJE

 Objavljuje se licitacija za prodaju motornog vozila koje je u vlasništvu Razvojne agencije Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija).

Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, metodom prikupljanja pisanih ponuda, na način da se postigne najviša ponuđena cijena – sistem zatvorenih ponuda.

Pravila licitacije, kojima je detaljno uređen postupak javne prodaje motornog vozila objavljena su na internet stranici Agencije.

Predmet licitacije je motorno vozilo sljedećih karakteristika:

 • marka i tip vozila: HYUNDAI IX 35;
 • broj šasije: TMAJU81VDFJ719918;
 • zapremina motora: 1995 cm3;
 • snaga motora: 135 kW;
 • godina proizvodnje: 2015;
 • registracija: nije registrovano;
 • broj sjedećih mjesta: 5;
 • broj vrata: 4;
 • prijeđeni kilometri: 258;
 • vrsta goriva: dizel, euro 5;
 • boja karoserije: siva;
 • stanje vozila: vozilo je u voznom stanju;
 • početna cijena: 22.000,00 KM.
 1. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju domaća i strana fizička i pravna lica.

Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

Uvid u stanje motornog vozila koje je predmet licitacije može se izvršiti, uz prethodnu najavu, svakog radnog dana u periodu trajanja oglasa od 08:00 do 16:00 časova, osim dana 15.04.2022. godine kada se uvid može izvršiti do 11:30 časova, na parking prostoru poslovne zgrade u kojoj se nalazi sjedište Agencije, u ulici Save Mrkalja broj 16, Banja Luka.

Sve dodatne informacije u vezi predmeta oglasa ponuđači mogu dobiti na broj telefona:  051/222-120, kontakt osoba Hazim Čatak.

 1. SADRŽAJ I DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponuda treba da sadrži sljedeće:

a) pismo – za pravna lica ponuda na memorandumu ponuđača sa nazivom, adresom i kontakt telefonom, broj žiro računa i naziv banke, a ukoliko je ponuđač fizičko lice ponuda sa imenom i prezimenom, imenom jednog roditelja, adresom, kontakt telefonom, broj tekućeg računa i naziv banke u kojoj je otvoren;

b) za pravna lica original ili fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od strane nadležnog organa, ime ovlašćenog lica za zastupanje u postupku licitacije;

v) ovjerena fotokopija lične karte za fizička lica;

g) iznos ponude u konvertibilnim markama;

d) dokaz o uplati depozita.

Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

Ponuđači mogu koristiti obrazac za ponudu koji se može preuzeti sa internet stranice Agencije.

Depozit u iznosu od 10% od početne vrijednosti motornog vozila navedene u tački 1. ovog oglasa, uplaćuje se na žiro račun Razvojne agencije Republike Srpske, broj: 571-010-00001182-10, otvoren kod BPŠ Banke a.d. Banja Luka; Svrha doznake: učešće na licitaciji – depozit; Primalac: Razvojna agencija Republike Srpske, a dokaz o izvršenoj uplati depozita prilaže se zajedno sa ponudom.

Dostavljanje ponuda

Ponuda se može dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARATI – Ponuda za prodaju motornog vozila putem licitacije“, na adresu: Razvojna agencija Republike Srpske, Save Mrkalja broj 16, 78000 Banja Luka.

Ponuda se dostavlja lično na protokol Agencije ili poštom.

Ponuđač je dužan da dostavi sve tražene dokumente iz sadržaja ponude.

Ponuda koja u svom sadržaju ne bude imala tražene elemente (potrebnu dokumentaciju), kao i ponuda primljena nakon datuma i vremena naznačenog u ovom oglasu neće se uzeti u  razmatranje.

Oglas o javnoj prodaji motornog vozila putem licitacije biće objavljen u dnevnom listu „Euro Blic“ i na internet stranici Agencije.

Oglas je otvoren u periodu od 08.04.2022. godine do 15.04.2022. godine do 12:00 časova.

 1. OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlašćenih predstavnika pravnih lica održaće se 15.04.2022. godine u 13:00 časova, u prostorijama Agencije.

Na otvaranju ponuda pročitaće se naziv ponuđača i ponuđena cijena.

Licitacija će biti održana i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač, a dao je valjanu ponudu na početnu vrijednost/cijenu ili veći iznos.

Na prvoj licitaciji vozilo se ne može prodati niže od prodajne vrijednosti – cijene utvrđene od strane ovlašćenog vještaka, a koja iznosi 22.000,00 KM i ista predstavlja početnu prodajnu cijenu vozila.

Ako se prijavi dva ili više ponuđača, čije ponude su valjane, sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, najpovoljniji ponuđač  je onaj koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja protokola Agencije.

O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti blagovremeno obaviješteni.

 1. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Izbor najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najpovoljnijoj ponudi, na način da se  postigne najviša ponuđena cijena i ukoliko je ponuda valjana u pogledu ispunjavanja uslova navedenih u oglasu.

 1. OBAVEZE POBJEDNIKA LICITACIJE

Pobjednik licitacije je dužan da pristupi zaključenju ugovora u roku od 5 (pet) dana od dana prijema pisanog obavještenja o prihvatanju ponude.

Pobjednik licitacije je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora za motorno vozilo uplati kupoprodajnu cijenu, a da Agenciji priloži dokaz o izvršenoj uplati, te da preuzme motorno vozilo odmah po dostavljanju dokaza o uplati sredstava.

Uplatu sredstava je potrebno izvršiti na žiro račun Razvojne agencije Republike Srpske, broj: 571-010-00001182-10, otvoren kod BPŠ Banke a.d. Banja Luka; Svrha doznake: učešće na licitaciji; Primalac: Razvojna agencija Republike Srpske.

Pobjednik licitacije, snosi sve obaveze koje se odnose na predmet prodaje, što uključuje i sve troškove oko prenosa vlasništva.

Ako pobjednik licitacije odustane od kupovine, Komisija će ponuditi motorno vozilo drugom najpovoljnijem ponuđaču.

1. Obrazac za ponudu

2. Pravila licitacije

 

                                                                                                                     DIREKTOR

                                                                                                                                                          Marinko Đukić