Javni poziv za pružanje besplatne obuke iz oblasti kreiranja prodajno-marketinške strategije za preduzeća u Republici Srpskoj

Razvojna agencija Republike Srpske, u skladu sa Statutom Razvojne agencije Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/19), i Programom rada sa finansijskim planom Razvojne agencije Republike Srpske za 2021. godinu, a u okviru Evropske mreže preduzetništva, raspisuje

Javni poziv za pružanje besplatne obuke iz oblasti kreiranja prodajno-marketinške strategije za preduzeća u Republici Srpskoj

Preduzeća koja žele ostvariti ozbilјan poslovni uspjeh, naročito na inostranim tržištima, moraju imati jasan fokus u prodajnom i marketinškom smislu.
Cilј ove obuke je da polaznici ovladaju vještinama strateškog planiranja u oblasti prodaje i marketinga, kako bi za svoje preduzeće kreirali prodajno-marketinšku strategiju koja će im omougućiti efikasniju realizaciju poslovnih cilјeva. Osim obuke, sa polaznicima će biti organizovan i mentorski rad, kako bi im se pomoglo prilikom definisanja osnovnih elemenata njihovih strateških planova.

 1. Obuka će obuhvatiti slјedeće oblasti:
 • Pojam strategije i strateškog razmišlјanja;
 • Proces strateškog učenja;
 • Izbor strateškog polazišta;
 • Izrada situacione analize;
 • Definisanje prodajno-marketinških cilјeva;
 • Izrada strateškog okvira;
 • Usklađivanje prodajno-marketinške strategije sa procesima u firmi;
 • Ovladavanje sa pet vještina strateškog razmišlјanja;
 • Izrada akcionog plana za realizaciju strategije.
 1. Koristi za polaznike obuke
 • Sticanje teoretskih i praktičnih znanja iz oblasti strateškog planiranja;
 • Razumijevanje novih trendova u planiranju marketinga i prodaje;
 • Izrada konkretne prodajno-marketinške strategije za nastup na inostranom i domaćem tržištu.
 1. Formalni uslovi za prijavu
 • Preduzeća koja prijavlјuju učesnike moraju imati sjedište poslovanja u Republici Srpskoj;
 • Preduzeća ne smiju obavlјati djelatnost u oblasti vojne industrije i igara na sreću/lutriju;
 • Prijavlјena preduzeća moraju biti starija od 2 godine u trenutku prijavlјivanja;
 • Neophodno je da je prijavlјeno preduzeće imalo pozitivan poslovni rezultat u 2020. godini;
 • Za obuku se mogu prijaviti isklјučivo proizvodna preduzeća;
 • Za obuku se mogu prijaviti mala, srednja i velika preduzeća (prema klasifikaciji preduzeća u Republici Srpskoj);
 • Prijavlјeno preduzeće može poslati najviše jednog polaznika na obuku;
 • Polaznik obuke treba biti član top menadžmenta preduzeća.
 1. Potrebna dokumentacija i ocjena prijava

Podnosilac prijave dostavlјa slјedeća dokumenta:

 • Popunjen prijavni obrazac;
 • Kopija rješenja o registraciji;
 • Kopija JIB-a;
 • Kopija obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti
 • Kopija bilansa stanja i uspjeha za 2020. godinu

Agencija zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

Napomena: Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Nakon provjere ispunjenosti formalnih uslova prijave, posebna komisija formirana u Agenciji vrši ocjenu i izbor korisnika obuke prema slјedećim kriterijumima:

 1. Ostvareni prihod i izvoz (maksimalno 15 bodova)
 2. Broj zaposlenih (maksimalno 15 bodova)
 3. Motivi prijave na obuku (maksimalno 20 bodova)
 1. Termini održavanja obuke

Obuka će se održati u Banjoj Luci tokom maja 2021. godine u trajanju od dva dana. Obuke počinju u 10:00 časova, a završavaju se u 15:00 časova.
Sa predstavnicima preduzeća koja prolaze obuku održalo bi se 6 sastanaka po dva sata u okviru kojih bi im se pomoglo da izrade osnovu prodajno-marketinške strategije.

Krajnji rok za završetak obuke je 31.05.2021. godine.

 1. Troškovi obuke

Troškove obuke snosi Agencija, dok će eventualne troškove smještaja i prevoza snositi polaznici obuke.

 1. Način prijavlјivanja

Prijavu sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do 16.04.2021. godine, putem elektronske pošte, skeniranu u PDF formatu, na imejl adresu: een@rars-msp.org sa naznakom: Prijava na Javni poziv za pružanje besplatne obuke iz oblasti kreiranja prodajno-marketinške strategije.

Prijavni obrazac dostupan je OVDJE.

Za detalјnije informacije možete se obratiti Agenciji na elektronsku adresu: een@rars-msp.org ili na broj telefona: 051/222-120.

Broj: 66-1/21

Datum: 16.03.2021. godine

   DIREKTOR

Marinko Đukić