Јавни позив за пријаву за суфинансирање консултантских услуга

Na osnovu Programa rada sa finansijskim planom Agencije za 2021.godinu, Razvojna agencija Republike Srpske raspisuje:

JAVNI POZIV

za prijavu za sufinansiranje konsultantskih usluga

u okviru projekta „Mreža konsultanata“

Razvojna agencija Republike Srpske raspisuje Javni poziv za prijavu privrednih subjekata za sufinansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta „Mreža konsultanata“.

Mogućnost prijave imaju privredni subjekti registrovani na području Republike Srpske.

Prihvatlјivi korisnici, uslovi za prijavu, uputstva za prijavu, obrasci, te druge informacije i neophodna dokumentacija, dostupni su na veb stranici Agencije http://www.rars-msp.org.   

Rok za podnošenje prijava je 19.11.2021. godine do 1600 časova.  

Prijave se dostavlјaju u jednoj zapečaćenoj koverti, preporučenom pošilјkom, ili lično na adresu: Razvojna agencija Republike Srpske, Save Mrkalјa 16, 78000 Banja Luka, sa naznakom „Prijava za učešće u projektu Mreža konsultanata, ne otvarati prije sastanka Komisije“.

Ukupan iznos sredstava za realizaciju ove faze Projekta je 20.000,00 KM.

UPUTSTVO

OBRAZAC ZA PRIJAVU

IZJAVA ZA PARTNERSTVO

UPITNIK O OČEKIVANIM UTICAJIMA

REFERENCE