Vaučer šema

Razvojna agencija Republike Srpske (ranije Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća) je, zajedno sa pet regionalnih razvojnih agencija u Bosni i Hercegovini i u saradnji sa projektom EU Support to Institutional Capacity Building for Regional and Local Economic and SME Developmentin Bosnia and Herzegovina „EURELSMED“, učestvovala u realizaciji vaučer programa podrške malim i srednjim preduzećima.

Vaučer program realizovan je u periodu od januara do septembra 2012. godine.

Sistem vaučera predstavljao je program podrške za MSP čiji je cilj poboljšanje konkurenutnosti i omogućavanje rasta i razvoja preduzeća kroz dodjelu vaučera kao stimulativnog sredstva za olakšan pristup konsultantskim uslugama i obuci za MSP. Pored toga, sistem vaučera je predstavljao i specifičan oblik podrške razvoju konsultantskog tržišta u BiH.

Konsultantske usluge i obuka pružani su u oblastima definisanim i identifikovanim u okviru izvršene analize potreba MSP-a u BiH, a koja je izrađena u prvoj fazi projekta.

Agencija je u okviru vaučer programa, a u skladu sa odobrenim budžetom, realizovala sljedeće:

– Finansiranje strateške analize poslovanja MSP-a u 23 poslovna subjekta na šta je utrošeno ukupno 12.320,00 KM. U ovoj fazi konsultacija definisane su osnovne prednosti i nedostaci u poslovanju MSP-a, kako bi se identifikovala neophodna unapređenja do kojih dolazi u drugj fazi usluge – konsultantskim zadacima.

– Sufinansiranje konsultantskih usluga u 16 poslovnih subjekata na šta je utrošeno ukupno 32.200,00 KM. Konsultantske usluge MSP pružali su akreditovani konsultanti i to isključivo u skladu sa smjernicama koje su date u izvještaju o strateškoj analizi poslovanja.

– Sufinansiranje dvije dvodnevne obuke za vlasnike i menadžere MSP-a, na šta je utrošeno ukupno 4.600,00 KM. Ove obuke pohađalo je ukupno 40 vlasnika, odnosno menadžera MSP koji su ze to dobili odgovarajuće sertifikate.