Projekat obnove regije Srebrenica

Razvojna agencija Republike Srpske (ranije Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća) potpisala je krajem novembra 2014. godine sporazum o saradnji sa UNDP o realizaciji komponente koja se odnosi na javno-privatni dijalog i partnerstvo u okviru četvrte faze Projekta obnove regije Srebrenica. Sporazumom je predviđeno da Agencija realizuje aktivnost pod nazivom: Kontinuirani i održivi angažman između javnog i privatnog sektora u cilјu podsticanja ekonomske aktivnosti (javno-privatni dijalog i partnerstvo).

Projekat je aktivno sarađivao sa akterima privatnog i javnog sektora prilikom pružanja usluga razvoja privatnog sektora radi podsticanja investicija (kako spoljnih, tako i unutrašnjih), inovacija i preduzetništva, jačanja mikro, malih i srednjih preduzeća radi daljeg stvaranja novih radnih mjesta.

Kao dio većeg okvira pomoći koji se razvijao u saradnji sa ključnim akterima iz razvoja privatnog sektora, konkretne planirane intervencije pod ovom aktivnošću obuhvatile su podršku od strane entitetskih i lokalnih vlada, specijalizovanih javnih institucija i samog privatnog sektora. To je podrazumijevalo mjere razvoja lokalnog aktivnog tržišta rada, podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, promociju preduzetništva i podršku investicijama.

Ključni partneri bile su lokalne zajednice na projektnom području, relevantna resorna ministarstva, privatna i javna preduzeća i poljoprivredni proizvođači/udruženja.

Budžet za ovu fazu relizacije projekta  iznosio je 153.148,00 KM.

Očekivani rezultati projekta: 

– Kapacitet ključnih igrača igrača privatnog i javnog sektora je povećan u javo-privatnom dijalogu,
– Javno-privatni dijalog je promovisan kroz unapređenje radionica i događaja,
– Sprovedene su studijske ture u vezi sa javnim i privatnim dijalogom,
– Inicijative i prijedlozi su preneseni vladama na lokalnom i višem nivou radi zagovaranja razvoja privatnog sektora,
– Sprovedene studije i istraživanja iz oblasti važnih za privatni sektor (analize koje se odnose na ponudu i potražnju radne snage na projektnom području kako bi se identifikovale praznine i predložile adekvatne mjere  koje će ih premostiti, te analiza fiskalnih, parafiskalnih i drugih poreskih opterećenja mikro, malih i srednjih preduzeća na osnovu koje će se predložiti izmjene i dopune fiskalnih zakona i propisa koji promovišu održivi rast mikro i MSP i time podstiču zapošljavanje,
– Realizovane zajedničke inicijative privatnog i javnog sektora,
– Promocija razvoja klastera šumarstva i drvne industrije radi promovisanja, poboljšanja poznavanja tržišta, te proboj na tržišta vrijednosti.
– Uspostavljanje održivog pristupa podrške poljoprivrednih proizvođa kroz jačanje i promovisanje organizacija/udruženja poljoprivrednog sektora.