Preduzetnički inkubator Prijedor

 Palančište b.b., Prijedor
 +387 52 241 600
 boris.srdic@preda.rs.ba
 http://piprijedor.com

Grad Prijedor je tradicionalno industrijska sredina koja je svoj ekonomski razvoj bazirala na eksploataciji prirodnih resursa. Značajan mineralno-sirovinski kompleks, rezerve drvne mase, kao i plodno zemljište, omogućili su razvoj rudarstva, poljoprivrede, drvne i metalne industrije. Inkubator se nalazi u naselju Palančište, na prostoru bivše kasarne, dva kilometra od grada, na putu Prijedor – Kozarska Dubica.

Inkubator je osnovala Opština Prijedor, a implementaciju projekta uradila Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor PREDA-PD. Osnovni koncept inkubatora je da novoosnovane proizvodne firme borave u prostoru inkubatora do pet godina. Nakon isteka navedenog perioda, predviđa se prelazak ovih firmi u industrijske zone i ulazak novih firmi u inkubator.

Preduzetnički inkubator posjeduje oko 1360 metara kvadratnih prostora. Osam prostora u okviru inkubatora namijenjeno je za proizvodne djelatnosti, 35 prostorija je kancelarijskog tipa i namijenjeno je za inkubiranje kompanija, a dvije kancelarije koristi sam inkubator.
U planu je proširenje ponude za oko 1000 metara kvadratnih prostora za sedam novih proizvodnih kapaciteta. Sav prostor je u 100 odsto vlasništvu Grada Prijedora.

Uslovi korištenja prostora su:

  • Početna cijena zakupa prostora je 2,50 KM/m2.
  • Svake godine cijena zakupa se povećava za 0,50 KM/m2.
  • Svi nastali troškovi (struja, voda, komunalije) idu na teret korisnika prostora.

Procedura:

Podnosilac zahtjeva uz zahtjev za ulazak u inkubator prilaže biznis plan koji opisuje djelatnost, organzaciju, proizvod, tržište, te plan prihoda i rashoda u jednogodišnjem periodu.

Posebna komisija, koju je formirao gradonačelnik, razmatra poslovni plan prema jasno definisanim kriterijumima i dostavlja prijedlog gradonačelniku o prihvatanju, ili odbijanju dostavljenog biznis plana. Na osnovu prijedloga komisije, gradonačelnik donosi odluku o prihvatanju ili odbijanju zahtjeva za ulazak u inkubator.

Prijedor, Bosnia and Herzegovina