Poslovna zona Sitneši

 Trg boraca 1, Srbac
  +387 51 740 001
 opstinas@inecco.net
 http://www.srbac-rs.com

Osnovni podaci o opštini

Površina: 453 km2

Broj stanovnika: 16 603

Broj zaposlenih: 2532

Broj MSP: 352

Broj zanatsko-preduzetničkih radnji: 231

Broj lica koja aktivno traže zaposlenje: 1777

Stanje infrastrukture do zone

Stanje infrastrukture u zoni

Vlasništvo sadašnjih raspoloživih površina zone: 100% vlasništvo Opštine

Cijena zemljišta u slučaju prodaje parcele:
0,70 KM/m2

60.50 ha – Ukupna površina

14.00 ha – Raspoloživa površina

Opština Srbac smještena je na krajnjem sjeveru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Sa sjevera, rijekom Savom graniči sa Republikom Hrvatskom u dužini od 42 km. Sa zapada graniči sa opštinom Gradiška, sa jugozapada sa opštinom Laktaši, sa juga opštinom Prnjavor i sa istoka sa opštinom Derventa. Opštinu Srbac čini 39 naselja ukupne površine 453 km².

Privredni, kulturni i administrativni centar opštine Srbac smješten je u neposrednoj blizini ušća Vrbasa u Savu, sa oko 5 000 stanovnika.

Raspoloživa površina poslovne zone Sitneši iznosi 20ha od ukupne površine od 47,50ha i u većinskom je vlasništvu privatnih poslovnih subjekata i manjim dijelom fizičkih lica, te je obuhvaćena regulacionim planom koji je izrađen 2010. godine. Opština ima većinsko vlasništvo nad raspoloživom površinom.

Poslovna zona “Sitneši” se nalazi u mjestu Sitneši (udaljeno 7 km od Srpca) sa desne strane regionalnog puta Srbac-Prnjavor R-474 u dubini cca 100 m. Regionalni put predstavlja asfaltiranu saobraćajnicu širine 7 metara, i uz njega se nalaze uređene bankine i odvodni kanali sa obe strane puta.

U blizini zone nalazi se električna struja, 20 kV nadzemni dalekovod, kao i gradski vodovod ɸ160mm i telekomunikacijski (ADSL) vod. Stanje infrastrukture u zoni podrazumijeva pristupnu asfaltiranu saobraćajnicu širine 7m, električnu struju 20 kV nadzenmog dalekovoda i vod za vodu Φ160mm uz sami magistralni put.

U cilju privlačenja investitora, Skupština Opštine Srbac usvojila je podsticajne mjere za kupovinu zemljišta u poslovno-industrijskim zonama radi izgradnje novih objekata. Mjere se ogledaju u smanjenju cijene zemljišta koja se u ovim zonama, po tržišnim cijenama, kreće oko 6,00 KM/km² i umanjuje se za 90%, tako da se sada nudi u postupku javne licitacije po početnoj cijeni od 0,70 KM/km².
Osim ove stimulativne mjere, Opština Srbac nudi umanjenje jednokratne rente koja iznosi 12,00 KM/km², a ista se umanjuje za 66% i iznosi 4,0 KM/km² novoizgrađenog objekta većeg od 500m² u osnovi.

Srbac, Bosnia and Herzegovina