Зоран Арсић

  00387 65 006 325
 zgamarsic@gmail.com
  Карађорђева бр 303, Бијељина
  Занимање: Израда пословног плана, Маркетинг, Организација производње, Пословно планирање, Управљање и организација МСП, Управљање квалитетом, Унапређење продаје, Управљање продајом и набавком

Клијенти:
ШУ-МА пласт д.о.о. Бијељина

Контакт подаци клијента:

Kонтакт особa: Владо Божић

Телефон: 065 958 465

E-mail: vlado-bozic©sumaplast.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): новембар 2010. – мај 2011. Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати:

 • Израда процедура продаје, производње и складиштења
 • Израда система евиденција учинака запослених у непосредној производњи (појединачна норма)
 • Израда критеријума за обрачун плата запослених у непосредној производњи са стимулативним и корективним мјерама
 • Обука запослених у техничкој припреми за отварање радних налога – посебно дио који се односи на евиденцију учинака запослених у непосредној производњи
 • Обука запослених у непосредној производњи за евидентирање учинака властитог рада
 • Обука запослених у обрачунској служби за обраду података везаних за учинке запослених у непосредној производњи
 • Израда прецизних калкулација цијене коштања производа из производног програма предузећа
 • Прецизно исказивање производних капацитета са аспекта ангажоване радне снаге у појединим погонима или предузећа у цјелини
 • Праћење трошкова основног и помоћног репроматеријала по радним налозима и њихово поређење са нормативима утрошака тих репроматеријала

Резултати пројекта аналитички гледано су сљедећи :

 • Директна повезаност између резултата рада и плата запослених у непосредној производњи
 • Рационално кориштење свих ресурса које доводи до смањења трошкова и повећања продуктивности кроз сталне рационализације и унапређења технолошког поступка
 • Рјешавање питања мотивације за квалитетан рад запослених у непосредној производњи
 • Рјешавање питања фазне и завршне контроле квалитета производа
 • Усклађивање тока готовине по основу прихода и расхода за живи рад непосредних извршилаца у производњи и за ангажовани основни и помођни репроматеријал
 • Елиминисање свих нерационалности у раду и спречавање субјективних фактора да утичу на неконтролисано повећање материјалних трошкова
 • Прецизно израчунавање калкулације цијене коштања производа из производног програма одређује наше мјесто на тржишту са аспекта конкурентности
 • Прецизно исказивање капацитета предузећа са аспекта ангажоване радне снаге указује на наше мјесто на тржишту са аспекта обима производње
 • Реалан и прецизан оперативни план производње који гарантује испуњење уговорених обавеза у предвиђеним роковима
 • Тренутно уочавање сваког утрошка репроматеријала који пробија лимит одређен нормативом утрошка и конкретна реакција на уочену појаву одмах по настанку те појаве

Резултати пројекта гледано интегрално су изразито добра контрола најкрупнијих ставки на трошковној страни биланса успјеха, као и гаранција добре конкурентске способности предузећа.