Далибор Грабеж

  +387 65 776 258
 daliborg1@hotmail.com

  Занимање: Управљање квалитетом

Опис методологије извођења тренинга

 1. Методологија рада (Садржај програма рада)

Основне фазе у реализацији програма рада укључују следеће активности:

1.1. Анализа постојећег стања у односу на захтеве за систем управљања квалитетом

Ова активност програма рада спроводи се за свако предузеће појединачно, према унапред дефинисаном програму, са којим је предузеће упознато. Време за снимање стања прилагођава се обиму послова и сложености организације. Сви елементи пословања битни за пројектовање система управљања квалитетом биљлеже се, како би се могли упоредити са дефинисаним критеријумима. О снимању стања формира се извјештај који се користи за пројектовање система управљања. Извјештај се доставља и предузећу.

Приликом анализе постојећег стања, битно је да се утврди:

-основна делатност организације (шта је главни, а шта су споредни процеси),
-дефинисаност организације и расподела надлежности,
-тренутна документованост процеса рада и активности у организацији ,
-јаки и слаби дијелови пословног система,
-расположивост ресурса за обављање послова и развијеност информационог система.

Извештај о снимању стања садржи:

-детаље о програму провере,
-општи утисак о организацији,
-налазе провере у односу на захтеве референтног стандарда (неусаглашености и запажања),
-приједлог системских мјера,
-препоруке за поступак са извјештајем.

Извјештај служи:

-за формирање листе докумената система управљања квалитетом,
-за израду детаљног програма рада,
-за мјерење постигнутих ефеката на крају реализације програма рада.

1.2. Детаљно планирање реализације пројекта

Детаљним планом утврђују се заједничке активности (рад у групи), појединачне активности и рокове за њихово спровођење.

План дефинише:

-Активности које треба спровести,

 • Задужења за реализацију активности,
  -Рок за сваку групу активности програма рада,
  -Ресурсе који су потребни за реализацију тих активности.

Програм рада усваја предузеће.

1.3. Пројектовање документације

Документа система управљања квалитетом треба да укључе:

 • документа која се захтевају стандардом за систем управљања квалитетом,
 • документа која се захтевају законом или другом регулативом, а предузеће их нема (консултанти дају препоруку за припрему),
 • документа за оне процесе и активности гдје постоји ризик од грешке уколико процес рада не би био документован,
 • документа за нове процесе који се уводе у пословни систем,
 • документа за процесе и активности у које треба унијети промјену,

У зависности од величине предузећа и сложености послова који се у њима спроводе, систем документације може имати различиту структуру.

Пословник о квалитету

Плановик квалитета

Политика квалитета

Процедуре квалитета

Упутства QMS-a

Техничка и технолошка документација

Записи

За сваки планирани документ система управљања треба утврдити надлежност за израду нацрта, преиспитивање и одобравање, као и рокове за ове активности. Термин план рада на изради докумената усклађује са термин планом цјелокупног програма рада.

1.4. Обука

У групној примјени система управљања квалитетом, обука има посебно важну улогу Зато је важно, поред смјерница за примјену елемената стандарда, обуком обухватити и све што је везано за управну и административну страну примјене система управљања квалитетом. На тај начин се на лицу мјеста може одмах прећи на оперативан рад.

Обука се структурира према садржају и учесницима: руководство, радни тим предузећа и представника руководства за квалитет (вођу пројекта).

Програм почетне обуке укључује најмање следеће:

 • Појам квалитета и система управљања: представници предузећа заједно (по правилу – директори и власници);
 • Детаљно тумачење стандарда и смјернице за примјену: вође пројекта и радни тимови;
 • Вођење пројекта примјене система управљања квалитетом, методологија израде и управљања документима: за вође пројекта.

1.5. Израда докумената, преиспитивање и преглед

Ова фаза подразумева:

 • Израда документације која је обавезна по ISO 9001 из 2008 који су заједнички за сва предузећа, и могу бити регулисани на истим принципима (на пример: управљање кадровима, интерне провере, анализа пословних резултата и слично);
 • Израда радних процедура ,овај дио консултација обавља се за процесе који су специфични за свако предузеће. Бито је напоменути ако се ради са предузећима из исте области или пак идентичне дјелатности она ипак немају исту организацију, политике, циљеве, принципе, тржишта и друге елементе пословања.
 • Рад на изради докумената према усвојеном термин плану и задужењима,
 • Преглед и преиспитивање нацрта докумената. У овој групи активности учествују аутор, представник руководства за квалитет, консултант и све пословне функције које учествују у спровођењу конкретног процеса. Ова активност веома је важна за формирање квалитетног документа.

1.6. Примјена докумената

Документа система управљања квалитетом треба да почну да се примјењују одмах по одобравању, како би се у што краћем року могли процјенити ефекти дефинисаних рјешења. Укључење запослених у овој фази је врло значајно. Улога директора предузећа и свих руководилаца је да запосленима протумаче политику, циљеве, принципе рада и да спроводе надзор над примјеном докумената. Давање личног примјера је изузетно битно, јер се правила најбрже примјењују тамо, где је видљиво да важе увијек и за све.

Такође је важно да сви учесници процеса буду информисани и мотивисани да предлажу даља побољшања, јер се пројектована рјешења могу провјерити једино у пракси.

1.7. Обука и спровођење интерне провјере

Обука интерних проверавача спроводи се према стандардном програму који укључује анализу стандарда за систем управљања квалитетом и анализу стандарда за спровођење провјере. Обука за спровођење интерних провјера заједничка је активност за сва предузећа из групе.

Током обуке, слушаоци на вјежбама припремају и интерну провјеру за своје предузеће (израда програма провјере и листе питања).

У првој интерној провјери у сваком предузећу учествује и консултантски тим, да би се спровела и практична обука провјеравача и да би се дефинисало што више корективних и превентивних мјера и мјера побољшања.

Извјештај о интерној провјери руководство користи за анализу и дефинисање конкретних мјера.

1.8. Завршна провјера

Завршну провјеру система управљања квалитетом спроводи консултант у сваком предузећу.

Завршном провјером утврђује се:

 • да ли је програм рада у потпуности реализован и да ли су спроведене све дефинисане активности,
 • да ли је систем управљања квалитетом у примјени и какви су ефекти,
 • да ли су спроведене све мјере дефинисане на основу извјештаја о интерној провјери,
 • потребе за мјерама у систему управљања квалитетом,
 • могућности за даља унапређења.

Извјештај се доставља руководству сваког предузећа.

Пословно планирање
Анализа предходног материјално финансијског стања и израда бизнис плана за наредни период на научним основама.

Управљање и организација МСП
Систематизација радних мјеста , организација по нивоима управљања-топ манагемент , средњи ниво , извршиоци…, дефинисање одговорности руководства и преиспитивања од стране руководства.

Управљање људским ресурсима
Израда процедуре управљања људским ресурсима, планирање обука кадра битних за квалитет производа/услуге, вредновање обука.

Организација производње
Израда процедуре извођења производње са дефинисањем производних процедура и процедура контроле све до паковања и излаза робе из производње.

Управљање квалитетом
Консултантске услуге увођења ISO 9001 стандарда, процесни проступ. Посјет предузећу- теоретска обука, практична обука, симулација могућих ситуација и разјашњења проблема , из области система управљања квалитетом.

Маркетиншко планирање и истраживање
Израда процедуре рада комерцијалиста.

Управљање продајом и набавком

Проступак продаје- израда процедура и обука запослених везано за усаглашавање захтјева купаца- преиспитивање захтјева купаца –усаглашености.

Израда прцедуре набаве-гдје дефинишемо критеријуме за одабир добављача и вредновање добављача, начин израде спецификације за производ, начин пријемне контроле робе и поступке везано за рекламације добављачу неусаглашене робе.

Предходне области су рађене у свим доље наведеним предузећима.

Развој производа – консултантске услуге израде процедуре пројектовања и развоја производ, рађена је у предузећима : ДИГИТ д.о.о. Бањалука .

Клијент: ДИГИТ Д.О.О.
Краља Петра И карађорђевића 83 а-2, Бања Лука
Информационе технологије

Контакт подаци клијента
Контакт особа: СКЕНДЕРИЈА ДРАГАН
Телефон:065 -512 -103

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):Од 25.09. 2006 до 26. 05. 2007 године

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Припрема предузећа за инплементацију и сертификацију најпогоднијег система према захтјевима норме ISO 9001.
Резултат: систем је успјешно инплементиран и сертификован.
Према информацијама проведена је прва надзорна провјера.

Клијент: МОЗАИК ТРАДЕ д.о.о.
Рамићи бб ,Бања Лука
Производња намјештаја

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Џајић Срђан
Телефон: 065/204-200

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):Од 01.09.2007 до 30.09.2008 године

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Припрема предузећа за инплементацију и сертификацију најпогоднијег система према захтјевима норме ISO 9001.
Резултат: систем је успјешно инплементиран и сертификован.

Клијент:КМЦ д.о.о. Бања Лука
сервис и продаја бироопреме

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Станивуковић Слободан
Телефон: 065 / 569-464
Е-пошта:kmc@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):Од 01.09.2007 до 27.10.2008 године

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Припрема предузећа за инплементацију и сертификацију најпогоднијег система према захтјевима норме ISO 9001.
Резултат: систем је успјешно инплементиран и сертификован.

Клијент:Тригон д.о.о.
Рамићи бб, Бања Лука
хидроградња и високоградња

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Бјелајац Ненад
Телефон: 051 393 434

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):Од 24.06.2008 до 15.04.2009

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Припрема предузећа за инплементацију и сертификацију најпогоднијег система према захтјевима норме ISO 9001.
Резултат: систем је успјешно инплементиран и сертификован.