Пословна зона

Пословна зона Александровац

10. 5. 2020.

Општина Лакташи налази се у сјеверозападном дијелу Републике Српске, односно Босне и Херцеговине. Удаљена је 25 км од границе са Републиком Хрватском, односно ЕУ. >>>

Липова греда

10. 5. 2020.

Основни подаци о општини Површина: 499 km2Број становника: 20 021Број запослених: 3905Број МСП: 235Број занатско-предузетничких радњи: 477Број лица која активно траже запослење: 1477Стање инфраструктуре до зоне Саобраћајница Електрична енергија Водовод Канализација Телекомуникациони водови Стање инфраструктуре… >>>

Нова Топола

10. 5. 2020.

Основни подаци о општини Површина: 762 km2 Број становника: 48 385 Број запослених: 9028 Број МСП: 850 Број занатско-предузетничких радњи: 1090 Број лица која активно траже запослење: 6017 Стање инфраструктуре до зоне Саобраћајница Електрична енергија… >>>

Пословна зона Бањалука

10. 5. 2020.

Бaњa Лукa je прeпoзнaтљив цeнтaр у рeгиoнaлнoм oкружeњу и уjeднo мoдeрaн eврoпски грaд утeмeљeн нa људским прaвимa, у кojeм грaђaни и пoсjeтиoци имajу jeднaкe мoгућнoсти дa aктивнo учeствуjу у њeгoвoм живoту и у кojeм млaди имajу истaкнутo мjeстo. >>>

Ланара

10. 5. 2020.

Oпштинa Teслић нaлaзи сe у eкoнoмски динaмичнoм сjeвeрнoм диjeлу цeнтрaлнoг пoдручјa Бoснe и Хeрцeгoвинe, нa пoдручиjу eнтитeтa Рeпубликa Српскa. Гeoгрaфски, Teслић сe нaлaзи у дoлини риjeкe Усoрe и oкружeн je шумoвитим брдимa и планинама Бoрja, Oчaуш, Tрoгир и Влaшић. >>>

Индустријска зона 3

10. 5. 2020.

Основни подаци о општини Површина: 734 km2Број становника: 114663Број запослених: 20017Број МСП: 1458Број занатско-предузетничких радњи: 1802Број лица која активно траже запослење: 14054Стање инфраструктуре до зоне Саобраћајница Електрична енергија Водовод Канализација Телекомуникациони водови Стање инфраструктуре у… >>>

Индустриjскa зoнa Дeрвeнтa и Сeрвиснo–кoмунaлни цeнтaр

10. 5. 2020.

На основу нодално-функционалне регионализације РС, општина припада Добојско-бијељинској регији, а на основу нодално-функционалне регионализације БиХ припада регији Сјевероисточна Босна. >>>

Пословна зона Ситнeши

10. 5. 2020.

Oпштинa Србaц смjeштeнa je нa крajњeм сjeвeру Рeпубликe Српскe и Бoснe и Хeрцeгoвинe. >>>

Пословна зoна Црнaja

10. 5. 2020.

Основни подаци о општини Површина: 453 km2Број становника: 16 603Број запослених: 2532Број МСП: 352Број занатско-предузетничких радњи: 231Број лица која активно траже запослење: 1777Стање инфраструктуре до зоне Саобраћајница Електрична енергија Водовод Канализација Телекомуникациони водови Стање инфраструктуре… >>>

Индустриjскa зoнa Цeлпaк

10. 5. 2020.

Основни подаци о општини Површина: 834 km2Број становника: 95161Број запослених: 12851Број МСП: 747Број занатско-предузетничких радњи: 1533Број лица која активно траже запослење: 10505Стање инфраструктуре до зоне Саобраћајница Електрична енергија Водовод Канализација Телекомуникациони водови Стање инфраструктуре у… >>>

Пoслoвнa зoнa Вoлуjaц

10. 5. 2020.

Основни подаци о општини Површина: 904 km2Број становника: 30825Број запослених: 7424Број МСП: 367Број занатско-предузетничких радњи: 425Број лица која активно траже запослење: 3236Стање инфраструктуре до зоне Саобраћајница Електрична енергија Водовод Канализација Телекомуникациони водови Стање инфраструктуре у… >>>

Пословнa зонa Рамићи

10. 5. 2020.

Основни подаци о општини Површина: 1238 km2Број становника: 199191Број запослених: 60577Број МСП: 4171Број занатско-предузетничких радњи: 4505Број лица која активно траже запослење: 18205Стање инфраструктуре до зоне Саобраћајница Електрична енергија Водовод Канализација Телекомуникациони водови Стање инфраструктуре у… >>>