Јавни позив за пружање обуке у области контролинга на подручју Републике Српске

На основу Програма рада са финансијским планом за 2021. годину, Развојна агенција Републике Српске у оквиру активности Европске мреже предузетништва расписује:

Јавни позив за пружање обуке у области контролинга на подручју Републике Српске

Контролинг је водећа њемачкa методологија управљања предузећем којом се прикупљају пословне информације неопходне руководиоцима за доношење квалитетних пословних одлука (израда буџета, стратешко планирање, обрачун трошкова и учинака, интерно информисање и извјештавање, планирање инвестирања и дезинвестирања, анализирање пословања предузећа, увођења електронске обраде података, посебна истраживања и сл.).

Циљ обуке је да полазници стекну основна знања из области контролинга и овладају алатима и техникама које ће практично примјенити у свом раду и у раду предузећа.

Обука ће обухватити сљедеће области:

 • Колбов циклус учења,
 • Фасилитација,
 • Дизајнирање обуке тренера,
 • Основе контролинга,
 • Специфични алати контролинга,
 • Животни циклус производа,
 • Анализа конкуренције,
 • Benchmarking шаблони,
 • Спознаја слабости предузећа,
 • BCG матрица,
 • ABC анализа,
 • Израда „onePage“ извјештаја,
 • Управљање извјештајима,
 • Генерисање извјештаја из ексела,
 • Управљање радним тимовима.

Обука обухвата теоријски и практични дио.

КОРИСТ ЗА ПОЛАЗНИКА ОБУКЕ

 • Полазници добијају систематичан преглед битних задатака контролинга,
 • Полазници усвајају појмове контролинга и уче радити са контролинг алатима,
 • Завршавањем обуке стичу потребна знања и компетенције из контролинга која су им потребна за рад са руководиоцима у предузећу,
 • Висока оријентација према корисницима и примјери из свакодневног рада у предузећу осигуравају практичну корист за полазнике обуке,
 • Полазници стичу основна стручна и методичка знања за развој мјера за остваривање циљева предузећа, документовање пословања, те корекцију грешака у пословању.
 • Завршавањем обуке полазници стичу способност преноса стеченог знања.

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ

 • Завршен факултет друштвеног смјера (пожељно економски факултет), или факултет техничког смјера;
 • Познавање процеса у предузећу (производни, подржавајући, контролни или мјерни процеси);
 • Познавање финансија и планирања пословања на годишњем нивоу;
 • Пожељно предзнање из консултантског или тренерског посла (кандидати који испуњавају овај услов имаће предност);
 • Попуњена Изјава о пристанку предузећа у којем ће се практично проводити стечена знања;
 • Попуњен Упитник о анализи потреба за пословном функцијом контролинга у предузећу.

Агенција ће одбацити пријаву уколико током процеса оцјене и селекције утврди да је Подносилац пријаве:

 • у сукобу интереса,
 • дао лажне информације.

ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА

Полазници добијају сертификат о завршеној обуци који издаје Развојна агенција Републике Српске и овлаштени ICV InternationalControllerVerein (Међународно удружење контролера) тренер.

Напомена:

* Обука ће се изводити према ICV InternationalControllerVerein (Међународно удружење контролера) методологији.

** Одабрани полазник неће добити горе назначени сертификат уколико се током провођења обуке утврди да је дао лажне информације или није обезбиједио предузеће у којем ће током обуке практично примијенити стечена знања.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ОБУКЕ

Обуке ће се одржавати у Бањој Луци од септембра до децембра мјесеца 2021. године.

Обуке почињу у 10.00 часова, а завршавају се у 16.00 часова.

Крајњи рок за завршетак обуке је 15.12.2021. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА                                         

Подносилац пријаве доставља сљедећа документа:

 1. попуњену пријаву,
 2. биографију на српском језику,
 3. доказ о завршеном факултету (овјерена копија дипломе),
 4. потврде или други докази о завршеном консултантском/тренерском послу,
 5. изјава о пристанку предузећа да ће бити партнер у увођењу контролинга,
 6. упитник о анализи потреба за пословном функцијом контролинга у предузећу.

Агенција задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве.

ТРОШКОВИ ОБУКЕ

Трошкове обуке сноси Агенција, док ће трошкове смјештаја и превоза сносити полазник обуке.

Агенција ће са изабраним кандидатима склопити споразум о провођењу обуке, а са предложеним предузећима уговор о пружању услуга контролинга. Ове услуге су за предузеће бесплатне.

ОЦЈЕНА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА

Након провјере испуњености формалних услова пријаве, Комисија за евалуацију формирана у Агенцији врши оцјену и избор кандидата према сљедећим критеријумима:

 1. Искуство кандидата;
 2. Успјешност у пословању предузећа у којем ће се проводити услуге контролинга;
 3. Очекивани утицај обуке на перформансе предузећа.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаву са пратећом документацијом потребно је доставити најкасније до 15.09.2021. године, путем електронске поште, скенирану у ПДФ формату, на имејл адресу: een@rars-msp.org, са назнаком: Пријава на Јавни позив за пружање обуке у области контролинга на подручју Републике Српске.

За детаљније информације можете се обратити Агенцији на електронску адресу: een@rars-msp.org или на број телефона: 051/222-120.

ПРИЛОГ: