Јавни позив за провођење стандардизоване услуге менторинга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у Републици Српској

Развојна агенција Републике Српске (Агенција), у складу са Стратегијом развоја малих и средњих предузећа Републике Српске 2021 – 2027. године и Програмом рада са финансијским планом Развојне агенције Републике Српске за 2022. годину, а у оквиру пројекта „Јачање и проширење менторинг услуге за мала и средња предузећа у земљама Западног Балкана“, расписује

Јавни позив

за провођење стандардизоване услуге менторинга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у Републици Српској

Услуга менторинга намијењена је микро, малим и средњим предузећима и предузетницима који се баве производњом или пружањем услуга с циљем подршке несметаном развоју и смањењу броја неуспјешних предузећа, кроз пружање свеобухватне и благовремене подршке корисницима. Стандардизовани сет услуга (ССУ), реализују сертификовани ментори које су претходно кандидовале локалне развојне агенције (ЛРА) или јединице локалних самоуправа (ЈЛС).

Пружаоци услуга, ментори својим знањем, савјетима и пословним приједлозима кроз  анализу пословања, развојни план и стандардизоване алате унапређења, указују власнику и менаџменту, на шта треба и како да се фокусира у текућем пословању, а у складу са расположивим људским и другим ресурсима.

Менторинг услуга, на тај начин доприноси унапређењу како ефикасности коришћења ресурса, смањења трошкова пословања, боље организације, тако и ефективности, односно  фокусираности на оне пословне циљеве и пројекте који обезбјеђују боље и сигурније приходе.

Процес менторинга одвија се према методологији Агенције развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA). Методологија одређује кораке којe стручно лице – ментор проводи у директном контакту и раду са одговорним лицем предузећа (или другим лицима које овласти одговорно лице у предузећу), одређени број сати (највише до 50 сати по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати).

У процесу менторинга проучава се актуелно пословање, разлози тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважниjи потенцијали за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник услуге припремају акциони план који су ментори, након проведене анализе, дужни да доставе Агенцији на одобрење након чега ће почети са његовом реализацијом. Након усвојеног акционог плана, предузећа заједно са менторима уводе стандардизоване алате унапређења и друге активности које ће побољшати пословање.

Менторинг чини скуп сљедећих услуга:

 • Провођење заједничке припреме и савјетовање за анализу тренутне ситуације у предузећу и савјетовање за даље самостално идентификовање проблема и дефинисање приоритета према расположивости ресурса;
 • Провођење припреме и савјетовање за израду ефикасног акционог плана и стратегија  унапређења пословања са фокусом на ефикасност и продуктивност;
 • Стручно савјетовање у области маркетинга и продаје, анализе тржишта, управљања људским ресурсима и слично;
 • Стручно савјетовање за увођење стандардизованих алата унапређења, као што су јапански алати 5С, гемба, принцип препознавања кључних 8 губитака, каизен картице и каизен састанци унапређења, креирање корпоративне културе унапређења;
 • Помоћ за припремање апликација за програме подршке за МСП које укључује стручно савјетовање за приступање фондовима, доступним изворима финасирања (домаћим и страним), новим технологијама и друго, како би се подстакао развој и унапређење пословања;
 • Помоћ у проналажењу пословних партнера, изласка на страно тржиште и других потребних информација за пословно повезивање.

Услуга се односи на бесплатан менторинг за микро, мала и средња предузећа и предузетнике који се налазе у критичном тренутку за њихов даљи развој или опстанак на тржишту.

Заинтересовани кандидати подносе пријаву у двије категорије:

 • Новооснована мала и средња предузећа и предузетници – не старији од 3 године од дана објављивања Јавног позива;
 • Мала и средња предузећа и предузетници – старији од 3 године.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право учешћа на Јавном позиву за пружање менторинга имају:

 1. Микро, мала и средња предузећа и предузетници који испуњавају сљедеће услове:
 • Регистровани су на територији Републике Српске;
 • Имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
 • Не обављају дјелатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

Право учешћа на Јавном позиву немају предузећа којима су пружене менторинг услуге у претходним годинама.

Агенција ће одбацити пријаву уколико током процеса оцјене, селекције и уговарања утврди да је Подносилац пријаве:

 • у сукобу интереса;
 • дао лажне информације, или није дао све потребне информације које је Агенција захтијевала, а које представљају услов за учешће на Јавном позиву.

ТРАЈАЊЕ

Крајњи рок за завршетак пружања стандардизоване услуге менторинга је 28. фебруар 2023. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Скенирана документација у ПДФ формату која се обавезно доставља приликом пријављивања на Јавни позив:

 1. За новооснована предузећа и предузетнике не старије од 3 године од дана објављивања Јавног позива:
  • Попуњена пријава;
  • Рјешење о регистрацији или Актуелни извод из судског регистра или потврда надлежног органа из које се види да је привредно друштво/предузетник регистрован за обављање дјелатности, не старије од 90 дана (оригинал или овјерена копија);
  • Пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске управе Републике Српске, не старије од 30 дана (оригинал или овјерена копија);
  • Копије биланса стања, биланса успјеха, овјерене од стране АПИФ-а (уколико су обавезни поднијети по закону), односно прописани обрасци за предузетнике и мале предузетнике за које овлаштено лице из предузећа мора дати писану изјаву да је сваки од оригиналних докумената вјеродостојан и једнак скенираном примјерку који је достављен Агенцији на коначну обраду (изјава потписана и овјерена печатом пословног субјекта);
  • Oбавјештење о разврставању по дјелатностима Републичког завода за статистику (оригинал или овјерена копија).

Напомена: Документацију под тачком 1.3 и 1.4 нису обавезни да доставе предузећа и предузетници регистровани у 2022. години. Умјесто ових докумената, треба да доставе упрошћен пословни план за 2022. годину.

 1. За мала и средња предузећа и предузетнике старије од 3 године:
  • Попуњена пријава;
  • Рјешење о регистрацији или Актуелни извод из судског регистра или потврда надлежног органа из које се види да је привредно друштво/предузетник регистрован за обављање дјелатности, не старије од 90 дана (оригинал или овјерена копија);
  • Пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске управе Републике Српске, не старије од 30 дана (оригинал или овјерена копија);
  • Копије биланса стања, биланса успјеха, овјерене од стране АПИФ-а (уколико су обавезни поднијети по закону), односно прописани обрасци за предузетнике и мале предузетнике за које овлаштено лице из предузећа мора дати писану изјаву да је сваки од оригиналних докумената вјеродостојан и једнак скенираном примјерку који је достављен Агенцији на коначну обраду (изјава потписана и овјерена печатом пословног субјекта);
  • Oбавјештење о разврставању по дјелатностима Републичког завода за статистику (оригинал или овјерена копија).

Сваки документ који садржи више страница треба бити скениран у ПДФ формату у једну цјелину, односно једну датотеку.

Агенција задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне достављене пријаве.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Укупан буџет за пружање стандардизоване услуге менторинга у 2022. години по једном предузећу у нето износу је максимално 1.000 конвертибилних марака. Средства обезбјеђује Агенција, а додјељују се менторима које су већ кандидовале локалне развојне агенције или јединице локалне самоуправе, а који ће бити ангажовани за бесплатан менторинг кориснику услуге – изабраним предузећима и предузетницима.

За пружање услуге менторинга предвиђен је нето износ од 20 конвертибилних марака по сату, са максимално могућих 50 сати ангажовања.

НАПОМЕНА:

За пружање бесплатне менторинг услуге предност ће имати мала и средња предузећа и предузетници чије се сједиште налази на подручју гдје постоје сертификовани ментори. Међутим, у зависности од броја поднијетих пријава и расположивих финансијских средстава постоји могућност пружања менторинг услуга за мала и средња предузећа и предузетнике и у чијем мјесту сједишта нема сертификованих ментора.

ОЦЈЕНА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА УСЛУГА МЕНТОРИНГА

Након провјере испуњености формалних услова пријаве, Комисија за евалуацију формирана у Агенцији, врши оцјену и избор корисника услуге према сљедећим критеријумима:

 1. Врста дјелатности (поредане опадајућим низом вриједности оцјењивања: прерађивачка дјелатност; услуге; трговина и остало);
 2. Број запослених (поредане опадајућим низом вриједности оцјењивања: више од 10 запослених; 5-9 запослених и 1-4 запослена);
 3. Опис очекивања од менторинга (јасноћа описа очекивања и оцјена изводљивости менторинг услуге).

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве, потписане од стране овлашћеног лица и овјерене печатом, са свим пратећим обрасцима и документацијом, подносе се искључиво електронским путем, скениране у ПДФ формату, на електронску адресу: mentoring@rarsmsp.org, са назнаком: Пријава на Јавни позив за добијање услуге менторингa у 2022. години.

Само ће благовремене и потпуне пријаве бити разматране.

Након извршене евалуације, кандидати који буду задовољили критеријуме и уђу у ужи избор, треба да доставе тражену документацију (оригинал или овјерену копију) у затвореној коверти на сљедећу адресу:

Развојна агенција Републике Српске,

Саве Мркаља 16/4, 78 000 Бања Лука.

Јавни позив је отворен од 22. јула до 31. августа 2022. године до 24 часа.

Јавни позив и други пратећи обрасци доступни су на веб страници Агенције, www.rars-msp.org.

За детаљније информације можете се обратити Агенцији на електронску адресу: mentoring@rarsmsp.org, или на број телефона: 051/222-157.

ПРИЈАВА

УПУТСТВО ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ