Јавни позив за избор корисника подстицаја за запошљавање незапослених

Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске објавило је нови Јавни позив за избор корисника подстицаја за запошљавање незапослених лица у Републици Српској, којима ће бити додјељена бесповратна новчана средстава.

Укупна средства за додјелу подстицаја по овом јавном позиву износе 2.685.000 КМ, а извор средстава  је Буџет Републике Српске.

Према новом јавном позиву, средства подстицаја износиће 2.500 КМ по једном новозапосленом раднику, а за запошљавање дјетета погинулог или несталог борца Војске Републике Српске предвиђен је износ од 3.000 КМ.

Министарство је, анализирајући потребе привредних субјеката, проширило дјелатности које ће моћи да аплицирају за наведена средства подстицаја.Коригован је и дио јавног позива који се односи на запошљавање најмање осам умјесто ранијих 10, односно највише 80 у односу на ранијих 50 незапослених лица. Уколико Влада Републике Српске процијени да је то од посебног интереса за Републику Српску, биће омогућени подстицаји и за већи број од наведеног.

Комисија Министарства провешће поступак додјеле подстицаја и предложити листу послодаваца са којима ће, након што Влада донесе Одлуку о одобравању, бити потписани уговори за додјелу подстицаја.

Корисник средстава може бити мало и средње предузеће које има сједиште на подручју Републике Српске, уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса најмање у посљедњих шест мјесеци прије дана расписивања јавног позива и нема доспјелих, а неизмирених обавеза у тренутку подношења захтјева за додјелу подстицаја.

Корисник подстицаја не може бити правно лице које је користило подстицаје у претходном периоду, а након истека предвиђеног рока за задржавање броја радника смањило број запослених, као ни правно лице које је смањило број запослених радника у посљедњих годину дана прије расписивања јавног позива.

Критерији који ће се узимати у обзир приликом рангирања су: редовност у измиривању обавеза по основу пореза и доприноса у претходних годину дана до дана расписивања јавног позива, пословни резултат послодавца у посљедња три годишња обрачунска периода, развијеност општине у којој се врши додатно запошљавање, број запослених радника у тренутку подношења захтјева, као и планирани број и стручна спрема новозапослених радника. Пореска управа Републике Српске ће, по истеку сваког квартала, вршити контролу броја запослених и контролу плаћања пореза и доприноса код корисника подстицаја и о томе извјештавати министарства финансија и индустрије, енергетике и рударства.

Правно лице које се пријављује на јавни позив обавезно је доставити, поред тражених докумената, попуњен образац за пријаву на јавни позив, који је, уз јавни позив, доступан на веб страници на порталу Владе Републике Српске http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/javnipozivi/Pages/PregledJavnihPoziva.aspx.

Јавни позив остаје отворен до 10.октобра 2011. године.