ЈАВНИ КОНКУРС за радно мјесто: Технички секретар један (1) извршилац

На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста („Службени гласник Републике Српске“ број 42/15), Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С за радно мјесто

Технички секретар један (1) извршилац

Опис послова

Врши административне и друге послове у вези са остваривањем функције Агенције; обављасекретарске послове за директора Агенције и обезбјеђује техничке и друге услове у вези са припремом и одржавањем састанака директора Агенције; асистира директору Агенције тако што води његов распоред и организује састанке; координира припрему материјала за састанке и разговоре; обезбјеђује припрему/израду и копира  докумената; обезбјеђује проток информација у Агенцији путем извршавања професионалних и техничких задатака као што је преузимање и преусмјеравање телефонских позива; врши послове примања, распоређивања и отпремања поште; обавља послове сређивања и чувања архивске грађе; врши друге послове по налогу директора Агенције, а по потреби и других запослених у Агенцији.

Општи услови

Кандидат мора да испуњава следеће опште услове :

  • да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,
  • да је старији од 18 година,
  • да има општу здравствену способност,
  • да се против њега не води кривични поступак,
  • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу.

Посебни услови

Кандидат мора да испуњава следеће посебне услове:

  • вшс или ссс
  • најмање једна година радног искуства, са одговарајућом стручном спремом,
  • познавање једног страног језика (првенствено енглеског),
  • добре комуникацијске способности,
  • познавање рада на рачунару.

Кандидат је дужан да благовремено уз пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, доставити сљедећа документа о испуњавању општих и посебних услова у оргиналу или овјереној копији од стране надлежних органа јединица локалне самоуправе, нотара или других овлаштених државних органа и то:

  • биографија са кретањем у служби,
  • диплому о завршеној школској спреми;
  • увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;
  • увјерења о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;
  • увјерења о општој здравственој способности.

Увјерење о општој здравственој способности доставља само кандидат који буде изабран.

Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријава је четрнаест (14) дана од дана објављеног конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. Кандидати су дужни пријаве ковертирати и доставити лично на протокол Агенције или путем поште на адресу Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, Саве Мркаља 16/4, 78 000 Бањалука уз назнаку „Пријава на јавни конкурс“ или у електронском облику на електронску адресу: info@rars-msp.org

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за провођење јавног конкурса ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Јавни конкурс остаје отворен четрнаест (14) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

Јавни конкурс ће бити објављен и на сајту Агенције www.rars-msp.org