Јавни конкурс за пријем у радни однос

На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у  Развојној агенцији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 119/20), Одлуке директора Агенције о потреби заснивања радног односа, број: 03-3-8/21 од 08.06.2021. године, Развојна агенција Републике Српске, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за пријем у радни однос

I – Назив и позиција радног мјеста

 1. Виши стручни сарадник за информационе технологије – 1 (један) извршилац.

Радни однос се заснива на неодређено вријеме, уз пробни рад од три мјесеца.

II – Опис послова

Позиција 1. – планира, инсталира, пушта у рад и одржава информациони систем Агенције, Активни директоријум, Сервер елетронске поште, интернет апликацију, политике информатичке безбједности; одржава веб-страницу Агенције; пружа стручну и техничку подршку запосленима у Агенцији у вези са употребом информационог система и рачунарске опреме; брине о исправности и правилној употреби рачунарске опреме у Агенцији, исправности штампача и остале опреме за штампу, води евиденцију броја и стања рачунарске опреме Агенције; стара се о креирању резервних копија база података активног директоријума на разне медије; учествује у планирању и изради приједлога пројеката и њиховом спровођењу; учествује у  изради база података, прикупљању, ажурирању и обради података из база; обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац или директор Агенције.

III – Општи услови

 1. да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине;
 2. да су старији од 18 година;
 3. да имају општу здравствену способност;
 4. да се против њих не води кривични поступак;
 5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу.

IV – Посебни услови

 1. ВСС, факултет електротехничког или информатичког смјера,
 2. познавање једног страног језика (првенствено енглеског),
 3. једна година радног искуства у струци,
 4. возачка дозвола Б категорије;

V – Потребна документа

За доказивање чињеница из тачака III и IV кандидати су дужни, уз благовремену пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, да приложе у оригиналу или овјереној копији:

 1. диплому о завршеном школовању;
 2. увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);
 3. овјерену копију личне карте;
 4. потврду о радном искуству;
 5. биографију;
 6. увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци) – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 7. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 8. доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

VI – Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол Агенције или путем поште на адресу Развојна агенција Републике Српске, Саве Мркаља 16/4, 78 000 Бањалука уз назнаку „Пријава на јавни конкурс“.

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Еуро Блиц“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за провођење јавног конкурса ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Јавни конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу Еуро Блиц.

Јавни конкурс ће бити објављен и на сајту Агенције www.rars-msp.org.

ДИРЕКТОР

                                                                                                              Маринко Ђукић