Јавни конкурс за пријем у радни однос

На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у  Развојној агенцији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 119/20), Одлуке директора Агенције о потреби заснивања радног односа, број: 03-3-1-1/24 од 17.01.2024. године, Развојна агенција Републике Српске, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С за пријем у радни однос

I – Назив и позиција радног мјеста

1. Виши стручни сарадник за подршку развоју предузетништва ……………. 1 (један) извршилац.

Радни однос се заснива на неодређено вријеме, уз пробни рад од три мјесеца.

II – Опис послова

Позиција 1. – креира и реализује програме подршке женском, омладинском, руралном предузетништву и другим видовима социјалног предузетништва; пружа подршку почетницима у послу; пружа подршку иноваторској дјелатности, стимулише стварање нових производа и увођење нових технологија; учествује у креирању и спровођењу програма за подршку оснивању и развоју предузећа; учествује у креирању и спровођењу програма подршке за повећање запошљавања и пружа подршку програмима преквалификације и доквалификације радника; остварује сарадњу са организацијама и институцијама у вези са питањима од значаја за унапређивање развоја предузетништва; пружа подршку предузећима у трансферу тeхнoлoгиjа и интернационализацији пословања; реализује активности на унапређењу иновативних капацитета предузећа; пружа подршку предузећима у области интелектуалног власништва; пружа подршку код развоја тржишта ризичног капитала и других алтернативних модела финансирања иновативних предузећа у Републици Српској; пружа подршку предузећима у вези са правним регулативама и стандардима Европске уније; припрема извјештаје и материјале за пројекте и програме који се реализују у Одјељењу; врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац или директор Агенције.

III – Општи услови

 1. да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине;
 2. да су старији од 18 година;
 3. да имају општу здравствену способност;
 4. да се против њих не води кривични поступак;
 5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу.

IV – Посебни услови

 1. ВСС – факултет друштвеног смјера;
 2. једна година радног искуства у струци;
 3. знање најмање једног страног језика (првенствено енглеског);
 4. познавање рада на рачунару;
 5. возачка дозвола Б-категорије.

V – Потребна документа

За доказивање чињеница из тачака III и IV кандидати су дужни, уз благовремену пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, да приложе у оригиналу или овјереној копији:

 1. диплому о завршеном школовању;
 2. увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);
 3. овјерену копију личне карте;
 4. потврду о радном искуству;
 5. биографију;
 6. увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци) – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 7. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 8. доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

VI – Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол Агенције или путем поште на адресу Развојна агенција Републике Српске, Трг јасеновачких жртава 4, 78 000 Бањалука уз назнаку „Пријава на јавни конкурс“.

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за провођење јавног конкурса ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Јавни конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу „ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ“.

ОДЛУКА О ПОТРЕБИ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА