Јавни конкурс за пријем у радни однос

Број: 03-3-25-2/23

 

На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у  Развојној агенцији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 119/20), Одлуке директора Агенције о потреби заснивања радног односа, број: 03-3-25-1/23 од 28.06.2023. године, Развојна агенција Републике Српске, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за пријем у радни однос

 

I – Назив и позиција радног мјеста

 

 1. Виши стручни сарадник за маркетинг ………………………………………………. 1 (један) извршилац.

 

Радни однос се заснива на одређено вријеме на период од шест мјесеци.

 

II – Опис послова

 

Позиција 1. – израђује и реализује маркетинг план Агенције, укључујући план креирања публикација, периодичних извјештаја, догађаја у организацији Агенције, наступа Агенције на другим догађајима, стратешке комуникације према заинтересованим странама и друге активности у области маркетинга; осмишљава и реализује елементе стратешког позиционирања Републике Српске као повољног амбијента за реализацију улагања; изграђује и управља пословним имиџом Агенције у складу са мисијом, визијом, циљевима и вриједностима Агенције; учествује у изради маркетиншких материјала за све активности Агенције (презентације, брошуре, писма, студије, извјештаји, билтени и слично); управља визуелним идентитетом Агенције; организује и промовише догађаје под окриљем Агенције; осмишљава методологију за мјерење ефеката маркетинг активности; прати и извјештава о ефектима маркетинг активности на ширу јавност; врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац или директор Агенције.

 

III – Општи услови

 1. да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине;
 2. да су старији од 18 година;
 3. да имају општу здравствену способност;
 4. да се против њих не води кривични поступак;
 5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу.

 

IV – Посебни услови

 1. ВСС – економски факултет, факултет политичких наука, психологија;
 2. једна година радног искуства у струци;
 3. одлично знање енглеског језика;
 4. познавање рада на рачунару;
 5. возачка дозвола Бе-категорије.

 

V – Потребна документа

За доказивање чињеница из тачака III и IV кандидати су дужни, уз благовремену пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, да приложе у оригиналу или овјереној копији:

 1. диплому о завршеном школовању;
 2. увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);
 3. овјерену копију личне карте;
 4. потврду о радном искуству;
 5. биографију;
 6. увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци) – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 7. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 8. доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

 

VI – Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол Агенције или путем поште на адресу Развојна агенција Републике Српске, Трг јасеновачких жртава 4, 78 000 Бањалука уз назнаку „Пријава на јавни конкурс“.

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за провођење јавног конкурса ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Јавни конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу „ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ“.

Јавни конкурс ће бити објављен и на сајту Агенције www.rars-msp.org.

ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                         Маринко Ђукић

 

ПРИЛОГ