Јавни конкурс за пријем у радни однос

На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у  Развојној агенцији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 119/20), Одлуке директора Агенције о потреби заснивања радног односа, број: 03-3-9/22 од 17.08.2022. године, Развојна агенција Републике Српске, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за пријем у радни однос

 

I – Назив и позиција радног мјеста

 1. Виши стручни сарадник за привлачење улагања – управљање пројектима ………….. 1 (један) извршилац.

Радни однос се заснива на одређено вријеме на период од три мјесеца.

 

II – Опис послова

Позиција 1. – попуњава и води базе локација за улагања; пружа подршку за реализацију улагања у свим фазама; ажурира и презентује прописе за реализацију улагања, посебно у дијелу који се односи на пренос власничких или корисничких права на локације за улагања, прописе за заштиту животне средине и заштиту од пожара, добијање грађевинске дозволе, изградњу објеката, добијање употребне дозволе, спољнотрговинског пословања, радног права, боравка странаца, пореских прописа, подстицаје за улагања; редовно контактира и обилази јединице локалне самоуправе у Републици Српској са циљем проналаска расположивих локација за улагања; проводи активности о улагањима кроз информациони систем Агенције; организује посјете локацијама за улагања и учествује у процесу одабира коначне локације за реализацију улагања; ажурира веб страницу Агенције у дијелу прописа за реализацију улагања; обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац или директор Агенције.

 

III – Општи услови

 1. да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине;
 2. да су старији од 18 година;
 3. да имају општу здравствену способност;
 4. да се против њих не води кривични поступак;
 5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу.

 

IV – Посебни услови

 1. ВСС, правни факултет;
 2. једна година радног искуства у струци;
 3. одлично знање енглеског језика;
 4. познавање рада на рачунару;
 5. возачка дозвола Б категорије.

 

V – Потребна документа

За доказивање чињеница из тачака III и IV кандидати су дужни, уз благовремену пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, да приложе у оригиналу или овјереној копији:

 1. диплому о завршеном школовању;
 2. увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);
 3. овјерену копију личне карте;
 4. потврду о радном искуству;
 5. биографију;
 6. увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци) – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 7. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 8. доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

 

VI – Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол Агенције или путем поште на адресу Развојна агенција Републике Српске, Саве Мркаља 16/4, 78 000 Бањалука уз назнаку „Пријава на јавни конкурс“.

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за провођење јавног конкурса ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Јавни конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу Глас Српске.

ПРИЛОГ:

Одлука о потреби заснивања радног односа.