ЈАВНИ КОНКУРС за пријем радника

На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста („Службени гласник Републике Српске“ број 42/15) и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа број: 03-3-20/17 од 26.05.2017. године, Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С за пријем радника

I – Назив и позиција радног мјеста

 1. Виши стручни сарадник за стратешко планирање развоја малих и средњих предузећа – 1 (један) извршилац,
 2. Виши стручни сарадник за координацију Европске мреже предузетништва – 1 (један) извршилац,
 3. Технички секретар – 1 (један) извршилац.

Радни однос за позиције 1. и 3. заснива се на неодређено вријеме.

Радни однос за позицију 2. заснива се на одређено вријеме до окончања пројекта.

II – Опис послова

Позиција 1. – Израђује и учествује у изради приједлога стратегија развоја МСП – а; израђује и учествује у изради приједлога подзаконских аката, као и приједлога управних и других аката у вези са развојем МСП-а и предузетништва; анализира прописе значајне за положај и пословање МСП-а и предузетника, као и извјештаје и податке значајне за област МСП-а; учествује у припреми материјала за рад са корисницима услуга Агенције, представницима државних органа и других релевантних субјеката; врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Позиција 2. – Учествује у промоцији ЕЕН; учествује у извјештавању о активностима ЕУНОРС-а; ради на одржавању информационог система ЕЕН (МЕРЛИН); учествује у креирању и одржавању веб – сајта ЕУНОРС-а; обавља посјете МСП-има с циљем идентификације њихових потреба и пословних капацитета; припрема пословне и технолошке профиле МСП-а; ради на интернационализацији пословања МСП-а у складу са доступним инструментима подршке МСП-а развијеним од стране ЕЕН; пружа подршку МСП-има у области интелектуалног власништва у складу са процедурама Европске уније; обавјештава МСП и друге организације о доступним позивима за учешће у ЕУ пројектима; пружа подршку МСП-има о правним регулативама и стандардима ЕУ; сарађује са другим чланицама ЕЕН на оперативном нивоу; врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Позиција 3. – Врши административне и друге послове у вези са остваривањем функције Агенције; обавља секретарске послове за директора Агенције и обезбјеђује техничке и друге услове у вези са припремом и одржавањем састанака директора Агенције; асистира директору Агенције тако што води његов распоред, организује састанке, координира припрему материјала за састанке и разговоре, обезбјеђује припрему/израду и копирање докумената; обезбјеђује проток информација у Агенцији путем извршавања професионалних и техничких задатака као што је преузимање и преусмјеравање телефонских позива; врши послове примања, распоређивања и отпремања поште, обавља послове сређивања и чувања архивске грађе; врши друге послове по налогу директора Агенције, а по потреби и других запослених у Агенцији.

III – Општи услови

1. да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине;

2. да су старији од 18 година;

3. да имају општу здравствену способност;

4. да се против њих не води кривични поступак;

5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу.

IV – Посебни услови

За позицију 1.:

 1. ВСС (VII степен), правни, економски или технички факултет;
 2. једна година радног искуства у струци;
 3. знање најмање једног страног језика (првенствено енглеског);
 4. познавање рада на рачунару.

За позицију 2.:

 1. ВСС (VII степен), правни, економски или технички факултет;
 2. једна година радног искуства у струци;
 3. знање најмање једног страног језика (првенствено енглеског);
 4. познавање рада на рачунару;
 5. искуство у припреми и реализацији пројеката Европске уније;
 6. искуство са пројектима реализације иновација и трансфера технологија.

За позицију 3.:

 1. ВШС или ССС;
 2. најмање једна година искуства у струци;
 3. добре комуникацијске способности;
 4. познавање рада на рачунару.

V – Потребна документа

За доказивање чињеница из тачака III и IV кандидати за све позиције, уз благовремену пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, треба да приложе у оригиналу или овјереној копији:

 • диплому о завршеном школовању;
 • увјерење о држављанству;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци);
 • увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу;
 • потврду о радном искуству;
 • биографију;
 • доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

VI – Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол Агенције или путем поште на адресу Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, Саве Мркаља 16/4, 78 000 Бањалука уз назнаку „Пријава на јавни конкурс“ или у електронском облику на електронску адресу: info@rars-msp.org

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Еуро Блиц“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за провођење јавног конкурса ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Јавни конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Еуро Блиц„.

ДИРЕКТОР

Маринко Ђукић