Јавни конкурс за пријем радника

На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у  Развојној агенцији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 119/20), Одлуке директора Агенције о потреби заснивања радног односа, број: 03-3-9/20 од 11.12.2020. године, Развојна агенција Републике Српске, р а с п и с у ј е

Ј
А В Н И  К О Н К У Р С за пријем радника

I – Назив и позиција радног мјеста

 1. Технички секретар – 1 (један) извршилац;
 2. Спремачица/спремач – 1 (један) извршилац.

Радни однос за позицију 1. и позицију 2. заснива на неодређено вријеме, уз пробни рад од три мјесеца.

II – Опис послова

Позиција 1. – врши административне и друге послове у вези са остваривањем функције Агенције; обавља секретарске послове за директора Агенције и обезбјеђује техничке и друге услове у вези са припремом и одржавањем састанака директора Агенције; асистира директору Агенције тако што води његов распоред, организује састанке, координише припрему материјала за састанке и разговоре; обезбјеђује припрему/израду и копирање докумената; обезбјеђује проток информација у Агенцији путем извршавања професионалних и техничких задатака као што је преузимање и преусмјеравање телефонских позива; врши послове примања, распоређивања и отпремања поште, обавља послове сређивања и чувања архивске грађе; врши друге послове по налогу директора Агенције, а по потреби и других запослених у Агенцији.

Позиција 2. обавља послове одржавањa хигијене радних просторија; чисти радне просторије и одржава инвентар; брише прашину са инвентара, прозора, зидова, врата и друго; одржава чистоћу мокрих чворова, ходника, степеништа и лифта; пере прозоре, усисава и чисти итисоне и паркете; пријављује уочене кварове, недостатке и насталу штету; по завршетку радног времена провјерава и оставља у сигурном стању: прозоре, врата, водоводне и електричне инсталације; припрема и послужује храну, топле и хладне напитке; обавља и друге послове које одреди непосредни руководилац и директор Агенције.

III – Општи услови

 1. да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине;
 2. да су старији од 18 година;
 3. да имају општу здравствену способност;
 4. да се против њих не води кривични поступак;
 5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу.

IV – Посебни услови

За позицију 1.:

 1. ВШС или ССС;
 2. најмање једна година искуства у струци;
 3. познавање једног страног језика (првенствено енглеског);
 4. добре комуникацијске способности;
 5. познавање рада на рачунару.

За позицију 2.:

 1. ССС,
 2. најмање шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.

 V – Потребна документа

За доказивање чињеница из тачака III и IV кандидати су дужни, уз благовремену пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, да приложе у оригиналу или овјереној копији:

 1. диплому/свједочанство о завршеном школовању;
 2. увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);
 3. овјерену копију личне карте;
 4. потврду о радном искуству;
 5. биографију;
 6. увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци) – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 7. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 8. доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

VI – Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол Агенције или путем поште на адресу Развојна агенција Републике Српске, Саве Мркаља 16/4, 78 000 Бањалука уз назнаку „Пријава на јавни конкурс“.

Јавни конкурс ће се објавити путем „ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске“ у дневном листу „Глас Српске“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за провођење јавног конкурса ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Јавни конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу Глас Српске.

Јавни конкурс ће бити објављен и на сајту Агенције www.rars-msp.org.
                                                                                                                             
                                                                                                                              ДИРЕКТОР

                                                                                                                          Маринко Ђукић