Јавни конкурс за пријем радника

Развојна агенција Републике Српске, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за пријем радника

I – Назив и позиција радног мјеста

 1. Стручни савјетник (м/ж)- 1 (један) извршилац;
 2. Технички секретар (м/ж)- 1 (један) извршилац.

Радни однос за позицију 1. и позицију 2. заснива на неодређено вријеме, уз пробни рад од три мјесеца.

II – Опис послова

Позиција 1. – даје мишљење и учествује у припреми закона, других прописа и општих аката; савјетује директора из области економских и правних питања и других питања из надлежности рада Агенције; пружа савјетодавну помоћ руководиоцима организационих јединица у појединим питањима; обавља послове припреме и израде докумената оквирног буџета Агенције; припрема и израђује приједлог буџетског захтјева Агенције; припрема и израђује приједлог Програма рада Агенције и израђује периодичне извјештаје о његовом извршењу; прати ликвидност Агенције и пројектује потрошњу у складу са расположивим средствима; припрема материјале, приједлоге и мишљења која даје Агенција; прати реализацију Програма рада Агенције; у случају одсуства руководиоца Одјељења или спријечености да обавља своје послове, одговоран је за ефикасно и законито обављање послова у Одјељењу; обавља и друге послове које му одреди директор.

Позиција 2. – врши административне и друге послове у вези са остваривањем функције Агенције; обавља секретарске послове за директора Агенције и обезбјеђује техничке и друге услове у вези са припремом и одржавањем састанака директора Агенције; асистира директору Агенције тако што води његов распоред, организује састанке, координира припрему материјала за састанке и разговоре, обезбјеђује припрему/израду и копирање докумената; обезбјеђује проток информација у Агенцији путем извршавања професионалних и техничких задатака као што је преузимање и преусмјеравање телефонских позива; врши послове примања, распоређивања и отпремања поште, обавља послове сређивања и чувања архивске грађе; врши друге послове по налогу директора Агенције, а по потреби и других запослених у Агенцији.

III – Општи услови

 1. да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине;
 2. да су старији од 18 година;
 3. да имају општу здравствену способност;
 4. да се против њих не води кривични поступак;
 5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу.

IV – Посебни услови

За позицију 1.:

 1. ВСС (VII степен), економски факултет;
 2. пет година радног искуства на истим или сличним пословима;
 3. познавање најмање једног страног језика (првенствено енглеског);
 4. лиценца за обављање професионалне стручне активности у звању сертификованог рачуновође;
 5. познавање рада на рачунару.

За позицију 2.:

 1. ВШС или ССС;
 2. најмање једна година искуства у струци;
 3. познавање једног страног језика (првенствено енглеског);
 4. добре комуникацијске способности;
 5. познавање рада на рачунару.

V – Потребна документа

За доказивање чињеница из тачака III и IV кандидати су дужни, уз благовремену пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, да приложе у оригиналу или овјереној копији:

За позицију 1.:

 1. диплому о завршеном школовању;
 2. увјерење о држављанству;
 3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;
 4. увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци) – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 5. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 6. потврду о радном искуству;
 7. копија лиценце за обављање професионалне стручне активности у звању сертификованог рачуновође;
 8. биографију;
 9. доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

За позицију 2.:

 1. диплому о завршеном школовању;
 2. увјерење о држављанству;
 3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;
 4. увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци) – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 5. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 6. потврду о радном искуству;
 7. биографију;
 8. доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

VI – Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол Агенције или путем поште на адресу Развојна агенција Републике Српске, Саве Мркаља 16/4, 78 000 Бањалука уз назнаку „Пријава на јавни конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Еуро Блиц“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за провођење јавног конкурса ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Јавни конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу Еуро Блиц.

Јавни конкурс ће бити објављен и на сајту Агенције www.rars-msp.org.

ДИРЕКТОР

                                                                                                                                         Маринко Ђукић