Јавни конкурс за пријем радника

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, р а с п и с у ј е


Ј А В Н И  К О Н К У Р С


за пријем радника


I – Назив и позиција радног мјеста


 1. Виши стручни сарадник за финансијску анализу и мониторинг малих и средњих предузећа и предузетништва (м/ж) – 1 (један) извршилац,
 2. Виши стручни сарадник за координацију Европске мреже предузетништва (м/ж) – 1 (један) извршилац.


Радни однос за позицију 1. и позицију 2. заснива се на неодређено вријеме.


II – Опис послова


Позиција 1. – израђује и учествује у изради и аналази стања МСП-а и пословног окружења; истражује и прикупља податке у области финансирања МСП-а; припрема аналитичку подлогу за израду приједлога законских и подзаконских аката и других прописа који су у вези са финансирањем МСП-а; анализира прописе значајне за положај и пословање МСП-а и предузетника, као и извјештаје и податке који су значајни за област предузетништва; врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац.


Позиција 2. – учествује у промоцији ЕЕН; учествује у извјештавању о активностима ЕУНОРС-а; ради на одржавању информационог система ЕЕН (МЕРЛИН); учествује у креирању и одржавању веб – сајта ЕУНОРС-а; обавља посјете МСП-има с циљем идентификације њихових потреба и пословних капацитета; припрема пословне и технолошке профиле МСП-а; ради на интернационализацији пословања МСП-а у складу са доступним инструментима подршке МСП-а развијеним од стране ЕЕН; пружа подршку МСП-има у области интелектуалног власништва у складу са процедурама Европске уније; обавјештава МСП и друге организације о доступним позивима за учешће у ЕУ пројектима; пружа подршку МСП-има о правним регулативама и стандардима ЕУ; сарађује са другим чланицама ЕЕН на оперативном нивоу; врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац.


III – Општи услови


 1. да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине;
 2. да су старији од 18 година;
 3. да имају општу здравствену способност;
 4. да се против њих не води кривични поступак;
 5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу.


IV – Посебни услови


За позицију 1.:


 1. ВСС (VII степен), економски факултет;
 2. једна година радног искуства у струци;
 3. знање најмање једног страног језика (првенствено енглеског);
 4. познавање рада на рачунару.


За позицију 2.:


 1. ВСС (VII степен), правни, економски или технички факултет;
 2. једна година радног искуства у струци;
 3. знање најмање једног страног језика (првенствено енглеског);
 4. познавање рада на рачунару.


V – Потребна документа


За доказивање чињеница из тачака III и IV кандидати за све позиције, уз благовремену пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, треба да приложе у оригиналу или овјереној копији:


 1. диплому о завршеном школовању;
 2. увјерење о држављанству;
 3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;
 4. увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци) – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 5. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 6. потврду о радном искуству;
 7. биографију;
 8. доказ о општој здравственој способности – љекарско, увјерење доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.


VI – Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс


Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол Агенције или путем поште на адресу Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, Саве Мркаља 16/4, 78 000 Бањалука уз назнаку „Пријава на јавни конкурс“.


Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“.


Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.


Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за провођење јавног конкурса ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.


Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.


Јавни конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу Глас Српске.


Јавни конкурс ће бити објављен и на сајту Агенције www.rars-msp.org


                                                                                                                                                ДИРЕКТОР


                                                                                                                                         Маринко Ђукић