Јавни конкурс за пријем радника

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, р а с п и с у ј е


Ј А В Н И  К О Н К У Р С


за пријем радника


I – Назив и позиција радног мјеста


 1. Виши стручни сарадник за информационе технологије (м/ж) – 1 (један) извршилац,
 2. Виши стручни сарадник – координатор пројекта (м/ж) – 1 (један) извршилац.


Радни однос за позицију 1. заснива се на одређено вријеме на временски период од двије године.


Радни однос за позицију 2. заснива се на одређено вријеме до повратка радника са јавне функције.


II – Опис послова


Позиција 1. – планира, инсталира, пушта у рад и одржава информациони систем Агенције, Активни директоријум, мејл сервер (Microsoft Exchange), Интернет апликацију, политике информатичке безбједности; одржава интернет страницу Агенције; пружа стручну и техничку подршку запосленима у Агенцији у вези са употребом информационог система и рачунарске опреме; брине о исправности и правилној употреби рачунарске опреме у Агенцији, исправности штампача и остале опреме за штампу; води евиденцију броја и стања ИТ опреме Агенције; стара се о креирању резервних копија база података активног директоријума на разне медије (магнетна трака, CD и др.); учествује у планирању и изради приједлога пројеката и у њиховом спровођењу; учествује у изради база података, прикупљању, ажурирању и обради података из база; обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.


Позиција 2. – самостално или у сарадњи са запосленима у Агенцији припрема приједлоге програма, пројеката и њихових буџета у складу са прописаним правилима и процедурама донатора; одговоран је за техничку и методолошку исправност пројектног приједлога; координира пројектне активности и учествује у њиховом спровођењу као одговорно лице на појединим пројектима; редовно обавјештава руководиоца Одјељења о пројектним активностима; припрема периодичне и финалне извјештаје о реализацији пројеката; учествује у програмском планирању и припреми одговарајућих пројектних сажетака; учествује у припреми, реализацији и извјештавању пројеката који се односе на предузетничку инфраструктуру (пословне зоне, инкубаторе, кластере и др.) и промоцију инвестиционих могућности у Републици Српској; дефинише и координира послове и задатке волонтерима ангажованим на појединим пројектима; пружа стручну помоћ у припреми и реализацији пројеката локалним и међуопштинским развојним агенцијама, те надлежним органима у једнициама локалне самоуправе у области развоја МСП; врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац.


III – Општи услови


 1. да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине;
 2. да су старији од 18 година;
 3. да имају општу здравствену способност;
 4. да се против њих не води кривични поступак;
 5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу.


IV – Посебни услови


За позицију 1.:


 1. ВСС (VII степен), факултет електротехничког или информатичког смјера;
 2. једна година радног искуства у струци;
 3. знање најмање једног страног језика (првенствено енглеског).


За позицију 2.:


 1. ВСС (VII степен), друштвени или технички факултет;
 2. најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања;
 3. добро познавање процеса управљања пројектним циклусом и пројектним програмирањем;
 4. знање најмање једног страног језика (првенствено енглеског);
 5. познавање рада на рачунару.


V – Потребна документа


За доказивање чињеница из тачака III и IV кандидати за све позиције, уз благовремену пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, треба да приложе у оригиналу или овјереној копији:


 1. диплому о завршеном школовању;
 2. увјерење о држављанству;
 3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;
 4. увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци) – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 5. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 6. потврду о радном искуству;
 7. биографију;
 8. доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.


VI – Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс


Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол Агенције или путем поште на адресу Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, Саве Мркаља 16/4, 78 000 Бањалука уз назнаку „Пријава на јавни конкурс“ или у електронском облику на електронску адресу: info@rars-msp.org


Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“.


Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.


Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за провођење јавног конкурса ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.


Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.


Јавни конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Глас Српске.


 


                                                                                                                                                ДИРЕКТОР


                                                                                                                                         Маринко Ђукић