Јавни конкурс за пријем радника

На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста („Службени гласник Републике Српске“, број: 42/15) и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа број: 03-3-29/17 од 16.10.2017. године, Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С за пријем радника

I – Назив радног мјеста: Виши стручни сарадник (координатор пројекта) – 1 (један) извршилац.

Радни однос за наведно радно мјесто заснива се на неодређено вријеме.

II – Опис послова: самостално или у сарадњи са запосленима у Агенцији припрема приједлоге програма, пројеката и њихових буџета у складу са прописаним правилима и процедурама донатора; одговоран је за техничку и методолошку исправност пројектног приједлога; координира пројектне активности и учествује у њиховом спровођењу као одговорно лице на појединим пројектима; редовно обавјештава руководиоца Одјељења о пројектним активностима; припрема периодичне и финалне извјештаје о реализацији пројеката; учествује у програмском планирању и припреми одговарајућих пројектних сажетака; учествује у припреми, реализацији и извјештавању пројеката који се односе на предузетничку инфраструктуру (пословне зоне, инкубаторе, кластере и др.) и промоцију инвестиционих могућности у Републици Српској; дефинише и координира послове и задатке волонтерима ангажованим на појединим пројектима; пружа стручну помоћ у припреми и реализацији пројеката локалним и међуопштинским развојним агенцијама, те надлежним органима у једнициама локалне самоуправе у области развоја МСП; врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

III – Општи услови

 1. да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине;
 2. да су старији од 18 година;
 3. да имају општу здравствену способност;
 4. да се против њих не води кривични поступак;
 5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу.

IV – Посебни услови

 1. ВСС (VII степен), друштвени или технички факултет;
 2. најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања;
 3. добро познавање процеса управљања пројектним циклусом и пројектним програмирањем;
 4. знање најмање једног страног језика (првенствено енглеског);
 5. познавање рада на рачунару.

V – Потребна документа

За доказивање чињеница из тачака III и IV кандидати, уз благовремену пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, треба да приложе у оригиналу или овјереној копији:

 • диплому о завршеном школовању;
 • увјерење о држављанству;
 • извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;
 • увјерење да се против њих не води кривични поступак (доставиће изабрани кандидат по окончању конкурсне процедуре);
 • увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу (доставиће изабрани кандидат по окончању конкурсне процедуре);
 • доказ о радном искуству;
 • биографију;
 • доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

VI – Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол Агенције или путем поште на адресу Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, Саве Мркаља 16/4, 78 000 Бањалука уз назнаку „Пријава на јавни конкурс“ или у електронском облику на електронску адресу: info@rars-msp.org

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Еуро Блиц“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за провођење јавног конкурса ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Јавни конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Еуро Блиц„.

Јавни конкурс ће бити објављен и на сајту Агенције www.rars-msp.org