Јавни конкурс за пријем приправника

Развојна агенција Републике Српске, р а с п и с у ј е


Ј А В Н И  К О Н К У Р С за пријем приправника


I – Позиција


Приправник по Програму подршке запошљавања младих са ВСС у статусу приправника у 2019. години, компонента II – ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, у сљедећем занимању:


 1. дипломирани економиста – менаџер јавне управе………………………………… 1 извршилац.


Радни однос за наведену позицију заснива се на одређено вријеме на период од годину дана, закључивањем уговора о раду са приправником.


II – Општи услови


 1. да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине;
 2. да су старији од 18 година;
 3. да имају општу здравствену способност;
 4. да се против њих не води кривични поступак;
 5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу.


III – Посебни услови


 1. ВСС (VII степен), без радног искуства;
 2. да су пријављени на евиденцији незапослених лица код ЈУ Завод за запошљавање РС;
 3. знање најмање једног страног језика (првенствено енглеског);
 4. добре комуникацијске способности;
 5. познавање рада на рачунару.


IV – Потребна документа


За доказивање чињеница из тачака II и III кандидат je дужан, уз благовремену пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, да приложи у оригиналу или овјереној копији:


 1. диплому о завршеном школовању са просјеком оцјена;
 2. увјерење о држављанству;
 3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;
 4. увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци) – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 5. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 6. увјерење којим се потврђује да се кандидат води на евиденцији Активно тражење посла које се прибавља код надлежног бироа ЈУ Завод за запошљавање РС;
 7. овјерена копија радне књижице (стране 1,2,3,4,5,6);
 8. биографију;
 9. доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.


VI – Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс


Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол Агенције или путем поште на адресу Развојна агенција Републике Српске, Саве Мркаља 16/4, 78 000 Бањалука уз назнаку „Пријава на јавни конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Еуро Блиц“.


Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.


Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за провођење јавног конкурса ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.


Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.


Јавни конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу Еуро Блиц.


Јавни конкурс ће бити објављен и на сајту Агенције www.rars-msp.org


                                      ДИРЕКТОР


                                                                                                                                         Маринко Ђукић