Јавни конкурс за пријем приправника

Број: 03-3-8-1/19


Датум: 25.07.2019. године


Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, р а с п и с у ј е


Ј А В Н И  К О Н К У Р С


за пријем приправника


I –  Позиције


Приправници по Програму подршке запошљавања младих са ВСС у статусу приправника у 2019. години-компонента II, у сљедећим занимањима:


 1. Приправник – дипломирани економиста………………………………………1 извршилац;
 2. Приправник – дипломирани правник……………………………………………1 извршилац.


Радни однос за све позиције заснива се на одређено вријеме на период од годину дана, закључивањем уговора о раду са приправником.


II – Општи услови


 1. да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине;
 2. да су старији од 18 година;
 3. да имају општу здравствену способност;
 4. да се против њих не води кривични поступак;
 5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу.


III – Посебни услови


 1. висока стручна спрема, без радног искуства;
 2. да су пријављени на евиденцију незапослених лица код ЈУ Завод за запошљавање РС;
 3. познавање једног страног језика (првенствено енглеског);
 4. добре комуникацијске способности;
 5. познавање рада на рачунару.


IV – Потребна документа


За доказивање чињеница из тачака II и III кандидати су дужни, уз благовремену пријаву на јавни конкурс са наведеном адресом пребивалишта и бројем телефона, да приложе у оригиналу или овјереној копији:


 1. диплому о завршеном школовању са просјеком оцјена;
 2. увјерење о држављанству;
 3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;
 4. увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци) – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 5. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 6. увјерење да нису раније заснивали радни однос у траженом степену стручне спреме које се прибавља код надлежног бироа ЈУ Завод за запошљавање РС;
 7. овјерена копија радне књижице (стране 1,2,3,4,5,6);
 8. биографију;
 9. доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење, доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.


V – Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс


Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол Агенције или путем поште на адресу Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, Саве Мркаља 16/4, 78 000 Бањалука, уз назнаку „Пријава на јавни конкурс“.


Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „ЕуроБлиц“.


Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.


Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за провођење јавног конкурса ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.


Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.


Јавни конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу „ЕуроБлиц“.


Јавни конкурс ће бити објављен и на сајту Агенције www.rars-msp.org


 


                                                                                                                                                ДИРЕКТОР


                                                                                                                                            Маринко Ђукић