Јавни конкурс за пријем приправника

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за пријем приправника

I –  Позиција

1. – Приправник по Програму подршке запошљавања младих са ВСС у статусу приправника у 2018. години, компонента II……………………………………………..2 извршиoцa;

2. – Приправник чија се плата финансира из средстава Агенције………………1 извршилац.

Радни однос за све позиције заснива се на одређено вријеме на период од годину дана, закључивањем уговора о раду са приправником.

II – Општи услови

 1. да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине
 2. да су старији од 18 година;
 3. да имају општу здравствену способност
 4. да се против њих не води кривични поступак
 5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу.

III – Посебни услови

  1. ВСС – дипломирани економиста, без радног искуства;
  2. да су пријављени на евиденцију незапослених лица код ЈУ Завод за запошљавање РС;
  3. познавање једног страног језика (првенствено енглеског);
  4. добре комуникацијске способности;
  5. познавање рада на рачунару.

IV – Потребна документа

За доказивање чињеница из тачака II и III кандидати су дужни, уз благовремену пријаву на јавни конкурс и са адресом пребивалишта и бројем телефона, да приложе у оригиналу или овјереној копији:

  1. диплому о завршеном школовању са просјеком оцјена;
  2. увјерење о држављанству;извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;
  3. увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци) – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
  4. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
  5. увјерење да нису раније заснивали радни однос у траженом степену стручне спреме које се прибавља код ЈУ Завод за запошљавање РС;
  6. овјерена копија радне књижице;
  7. биографију;
  8. доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

V – Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол Агенције или путем поште на адресу Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, Саве Мркаља 16/4, 78 000 Бањалука, уз назнаку „Пријава на јавни конкурс“ или у електронском облику на електронску адресу: info@rars-msp.org

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „ЕуроБлиц“

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за провођење јавног конкурса ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Јавни конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу „ЕуроБлиц“

Јавни конкурс ће бити објављен и на сајту Агенције www.rars-msp.org

ДИРЕКТОР

Маринко Ђукић