Јавни конкурс за пријем приправника са средњом стручном спремом

На основу Одлуке директора Агенције о потреби заснивања приправничког радног односа, број: 03-3-8/20 од 06.10.2020. године и Одлуке ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске о одобравању средстава за финансирање зарада приправника са ССС, број: 02.2.1/0601-2223-2/20 од 04.09.2020. године, Развојна агенција Републике Српске, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за пријем приправника са средњом стручном спремом

I – Позиција

Приправник по Програму подршке запошљавања младих са ССС у статусу приправника у 2020. години, компонента II – дјеца погинулих бораца Војске Републике Српске (ВРС), у сљедећем занимању:

 1. Економски техничар …………………………………………………………………………. 1 извршилац.

Радни однос за наведену позицију заснива се на одређено вријеме на период од шест мјесеци, закључивањем уговора о раду са приправником.

II – Општи услови

 1. да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине;
 2. да су старији од 18 година;
 3. да имају општу здравствену способност;
 4. да се против њих не води кривични поступак;
 5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу.

III – Посебни услови

 1. ССС, четврти степен – економски техничар, без радног искуства;
 2. да је дијете погинулог борца ВРС;
 3. да су пријављени на евиденцији незапослених лица код ЈУ Завод за запошљавање РС;
 4. познавање најмање једног страног језика (првенствено енглеског);
 5. добре комуникацијске способности;
 6. познавање рада на рачунару.

IV – Потребна документа

За доказивање чињеница из тачака II и III кандидат je дужан, уз благовремену пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, да приложи у оригиналу или овјереној копији:

 1. овјерене копије свједочанстава о завршеним разредима средње школе;
 2. увјерење о држављанству, не старије од 6 мјесеци (оригинал или овјерена копија);
 3. овјерену копију личне карте;
 4. увјерење да има својство породице погинулог борца – кћер/син погинулог борца ВРС;
 5. увјерење којим се потврђује да се кандидат води на евиденцији за Активно тражење посла које се прибавља код надлежног бироа ЈУ Завод за запошљавање РС;
 6. овјерена копија радне књижице (стране 1,2,3,4,5,6);
 7. биографију;
 8. увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци) – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 9. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 10. доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

VI – Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол Агенције или путем поште на адресу Развојна агенција Републике Српске, Саве Мркаља 16/4, 78 000 Бањалука уз назнаку „Пријава на јавни конкурс“.

Јавни конкурс ће се објавити путем „ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске“ у дневном листу „Глас Српске“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за провођење јавног конкурса ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Јавни конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу Глас Српске.