Јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом

На основу Одлуке директора Развојне агенције Републике Српске о потреби заснивања приправничког радног односа, број: 03-3-6/22 од 09.06.2022. године и Рјешења ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске о одобравању средстава Агенцији за финансирање зарада приправника са завршеном ВСС, број: 02.2.1/0601-1027-2/22 од 13.05.2022. године, Развојна агенција Републике Српске р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за пријем приправника са високом стручном спремом

 

I – Позиција

Приправник по Програму подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2022. години, у сљедећем занимању:

 1. Дипломирани економиста ……………………………………………………………… 1 извршилац.

 

Радни однос за наведену позицију заснива се на одређено вријеме на период од дванаест мјесеци, закључивањем уговора о раду са приправником.

II – Општи услови

 1. да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине;
 2. да су старији од 18 година;
 3. да имају општу здравствену способност;
 4. да се против њих не води кривични поступак;
 5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу.

 

III – Посебни услови

 1. ВСС – дипломирани економиста, без радног искуства;
 2. да су пријављени на евиденцији незапослених лица код ЈУ Завод за запошљавање РС;
 3. познавање најмање једног страног језика (првенствено енглеског);
 4. добре комуникацијске способности;
 5. познавање рада на рачунару.

 

IV – Потребна документација

За доказивање чињеница из тачака II и III кандидат je дужан, уз благовремену пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, да приложи у оригиналу или овјереној копији:

 1. диплому о завршеном школовању са просјеком оцјена (овјерена копија);
 2. увјерење о држављанству, не старије од 6 мјесеци (оригинал или овјерена копија);
 3. овјерену копију личне карте;
 4. увјерење којим се потврђује да се кандидат води на евиденцији за Активно тражење посла које се прибавља код надлежног бироа ЈУ Завод за запошљавање РС;
 5. овјерена копија радне књижице (стране 1,2,3,4,5,6);
 6. биографију;
 7. увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци) – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 8. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу – доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 9. доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

 

VI – Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол Агенције или путем поште на адресу Развојна агенција Републике Српске, Саве Мркаља 16/4, 78 000 Бањалука уз назнаку „Пријава на јавни конкурс“.

Јавни конкурс ће се објавити путем „ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске“ у дневном листу „Глас Српске“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за провођење јавног конкурса ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске.

ПРИЛОГ:

Одлука о потреби заснивања приправничког радног односа,