Финансијски извјештаји за годину која се завршава 31. децембра 2016. године и Извјештај независног ревизора