Финансијски извјештаји за годину која се завршава 31. децембра 2017. године и Извјештај независног ревизора