Индустриjскa зoнa Дeрвeнтa и Сeрвиснo–кoмунaлни цeнтaр

 Tрг oслoбођeњa 3, Дeрвeнтa
 +387 53 315 110
 derv-nop@teol.net
 http://www.derventa.ba

Основни подаци о општини

Површина: 517 km2

Број становника: 25 549

Број запослених: 6369

Број МСП: 303

Број занатско-предузетничких радњи: 481

Број лица која активно траже запослење: 2047

Стање инфраструктуре до зоне

Стање инфраструктуре у зони

Власништво садашњих расположивих површина зоне: 100% власништво Општине

Цијена земљишта у случају продаје парцеле:
10.00 KM/m2

128.50 ha – Укупна површина

8.20 ha – Расположива површина

На основу нодално-функционалне регионализације РС, општина припада Добојско-бијељинској регији, а на основу нодално-функционалне регионализације БиХ припада регији Сјевероисточна Босна.

Простире се између Ивањског поља на сјеверу, ниских планина Вучјака на сјевероистоку, Крњина на југу, Мотајице на сјеверозападу, ријеке Саве на сјеверу и Укрине на западу, на 44,97 степени сјеверне географске ширине и 17,90 степени јужне географске дужине. Територија општине покрива површину од 517 km², од чега градско подручје обухвата простор од 16,8 km².

Граничи са општинама Брод, Добој, Модрича, Прњавор и Србац у Републици Српској, те ријеком Савом са општином Бебрина у Хрватској.

Општина је сјециште магистралних праваца Брод-Дервента-Добој-Сарајево-Плоче, Бијељина-Дервента-Бања Лука, те регионалних праваца Дервента-Србац-Градишка и Дервента-Модрича. Кроз јужни дио општине пролази аутопут Бања Лука-Добој чија је изградња у току.
Удаљена је 33 km од аутопута Београд-Загреб који је веза са Србијом, Хрватском, Западном и Средњом Европом, те југом и југоистоком Балканског полуострва.
Дервента има веома повољан саобраћајно-географски положај који пружа бројне предности у погледу привредног развоја.
Дервента припада јужном ободу Панонске низије и у морфолошкој структури овог простора углавном доминирају ниска побрђа, брежуљци и алувијалне равни, те простор општине пружа веома повољне и различите могућности у погледу аграрног привређивања.

Индустрија и пољопривреда чине основу привредног развоја. У индустрији су најзаступљеније обућарска и металопрерађивачка производња, а у пољопривреди сточарска и ратарска.

Општина има потенцијале за убрзани развој као што су активна понуда радне снаге веома повољне квалификационе структуре, постојећа индустријско-пословна зона, урађена Стратегија руралног развоја општине Дервента за период од 2014.-2020. година и у току је израда Стратегије развоја општине за период 2018-2025. године. 

Урeђeнa инфрaструктурa дo зoне oднoси сe нajвeћим диjeлом нa изгрaђeнe и aсфaлтирaнe сaoбрaћajницe у нeпoсрeднoj близни и унутaр зoнe, гдje пoстojи eлeктрo-мрeжa чиje je стaњe зaдoвoљaвajућe. Taкoђe, изгрaђeнa је и вoдoвoднa и кaнaлизaциoнa мрeжa у нeпoсрeднoj близини грaницe и унутaр зoнe.

Trg Oslobođenja, Derventa, Bosnia and Herzegovina