Оглас о јавној продаји моторног возила путем лицитације

Број: 03-3-4-3/22

Датум: 08.04.2022. године

На основу Одлуке Управног одбора Развојне агенције Републике Српске о давању сагласности за продају моторног возила путем лицитације, број: 12-ОД-11/22 од 29.03.2022. године и Одлуке директора Развојне агенције Републике Српске о покретању поступка продаје моторног возила путем лицитације, број: 03-3-4/22 од 04.04.2022. године, Развојна агенција Републике Српске објављује

О Г Л А С

о јавној продаји моторног возила путем лицитације

 

 1. ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ

Објављује се лицитација за продају моторног возила које је у власништву Развојне агенције Републике Српске (у даљем тексту: Агенција).

Лицитација се проводи јавним надметањем, методом прикупљања писаних понуда, на начин да се постигне највиша понуђена цијена – систем затворених понуда.

Правила лицитације, којима је детаљно уређен поступак јавне продаје моторног возила објављена су на интернет страници Агенције.

Предмет лицитације је моторно возило сљедећих карактеристика:

 • марка и тип возила: HYUNDAI IX 35;
 • број шасије: TMAJU81VDFJ719918;
 • запремина мотора: 1995 cm3;
 • снага мотора: 135 kW;
 • година производње: 2015;
 • регистрација: није регистровано;
 • број сједећих мјеста: 5;
 • број врата: 4;
 • пријеђени километри: 178.258;
 • врста горива: дизел, еуро 5;
 • боја каросерије: сива;
 • стање возила: возило је у возном стању;
 • почетна цијена: 22.000,00 КМ.
 1. ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа имају домаћа и страна физичка и правна лица.

Продаја се врши по начелу „виђено-купљено“, без накнадних приговора и жалби које се односе на предмет продаје.

Увид у стање моторног возила које је предмет лицитације може се извршити, уз претходну најаву, сваког радног дана у периоду трајања огласа од 08:00 до 16:00 часова, осим дана 15.04.2022. године када се увид може извршити до 11:30 часова, на паркинг простору пословне зграде у којој се налази сједиште Агенције, у улици Саве Мркаља број 16, Бања Лука.

Све додатне информације у вези предмета огласа понуђачи могу добити на број телефона:  051/222-120, контакт особа Хазим Чатак.

 1. САДРЖАЈ И ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Понуда треба да садржи сљедеће:

а) писмо – за правна лица понуда на меморандуму понуђача са називом, адресом и контакт телефоном, број жиро рачуна и назив банке, а уколико је понуђач физичко лице понуда са именом и презименом, именом једног родитеља, адресом, контакт телефоном, број текућег рачуна и назив банке у којој је отворен;

б) за правна лица оригинал или фотокопија рјешења о упису у судски регистар овјерена од стране надлежног органа, име овлашћеног лица за заступање у поступку лицитације;

в) овјерена фотокопија личне карте за физичка лица;

г) износ понуде у конвертибилним маркама;

д) доказ о уплати депозита.

Понуда мора бити потписана од стране понуђача. Уколико је понуђач правно лице мора бити и овјерена печатом правног лица.

Понуђачи могу користити образац за понуду који се може преузети са интернет странице Агенције.

Депозит у износу од 10% од почетне вриједности моторног возила наведене у тачки 1. овог огласа, уплаћује се на жиро рачун Развојне агенције Републике Српске, број: 571-010-00001182-10, отворен код БПШ Банке а.д. Бања Лука; Сврха дознаке: учешће на лицитацији – депозит; Прималац: Развојна агенција Републике Српске, а доказ о извршеној уплати депозита прилаже се заједно са понудом.

Достављање понуда

Понуда се може доставити на једном од службених језика у БиХ.

Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – Понуда за продају моторног возила путем лицитације“, на адресу: Развојна агенција Републике Српске, Саве Мркаља број 16, 78000 Бања Лука.

Понуда се доставља лично на протокол Агенције или поштом.

Понуђач је дужан да достави све тражене документе из садржаја понуде.

Понуда која у свом садржају не буде имала тражене елементе (потребну документацију), као и понуда примљена након датума и времена назначеног у овом огласу неће се узети у  разматрање.

Оглас о јавној продаји моторног возила путем лицитације биће објављен у дневном листу „Еуро Блиц“ и на интернет страници Агенције.

Оглас је отворен у периоду од 08.04.2022. године до 15.04.2022. године до 12:00 часова.

 1. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда уз присуство заинтересованих физичких лица и овлашћених представника правних лица одржаће се 15.04.2022. године у 13:00 часова, у просторијама Агенције.

На отварању понуда прочитаће се назив понуђача и понуђена цијена.

Лицитација ће бити одржана и у случају да понуду достави само један понуђач, а дао је ваљану понуду на почетну вриједност/цијену или већи износ.

На првој лицитацији возило се не може продати ниже од продајне вриједности – цијене утврђене од стране овлашћеног вјештака, а која износи 22.000,00 КМ и иста представља почетну продајну цијену возила.

Ако се пријави два или више понуђача, чије понуде су ваљане, са истом цијеном која је уједно и највиша цијена понуде, најповољнији понуђач  је онај који је раније доставио понуду по датуму и времену пријемног штамбиља протокола Агенције.

О резултатима надметања понуђачи ће бити благовремено обавијештени.

 1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Избор најповољнијег понуђача искључиво ће се заснивати на најповољнијој понуди, на начин да се  постигне највиша понуђена цијена и уколико је понуда ваљана у погледу испуњавања услова наведених у огласу.

 1. ОБАВЕЗЕ ПОБЈЕДНИКА ЛИЦИТАЦИЈЕ

Побједник лицитације је дужан да приступи закључењу уговора у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног обавјештења о прихватању понуде.

Побједник лицитације је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана потписивања уговора за моторно возило уплати купопродајну цијену, а да Агенцији приложи доказ о извршеној уплати, те да преузме моторно возило одмах по достављању доказа о уплати средстава.

Уплату средстава је потребно извршити на жиро рачун Развојне агенције Републике Српске, број: 571-010-00001182-10, отворен код БПШ Банке а.д. Бања Лука; Сврха дознаке: учешће на лицитацији; Прималац: Развојна агенција Републике Српске.

Побједник лицитације, сноси све обавезе које се односе на предмет продаје, што укључује и све трошкове око преноса власништва.

Ако побједник лицитације одустане од куповине, Комисија ће понудити моторно возило другом најповољнијем понуђачу.

1. Образац за понуду

2. Правила лицитације

 

                                                                                                                         ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                          Маринко Ђукић