Обуку за припрему пројеката завршила 22 полазника

Републичка агенција зa рaзвoj мaлих и срeдњих прeдузeћa (РАРС) у сарадњи са Агенцијом за привредни развој општине Мркоњић Град организовала је тродневни семинар о теми „ПРИСТУП ЛОГИЧКЕ МАТРИЦЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ И ПРИПРЕМУ РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА“.

Семинар је одржан од 22-24. јула 2015. године у Мркоњић Граду, а успјешно су га завршила 22 полазника из општина Мркоњић Град, Рибник, Шипово, Језеро, Дринић, Источни Дрвар и Кнежево. Циљ семинара је обука запослених у јединицама локалне управе и локалним развојним агенцијама у области идентификације и припреме развојних пројеката.

Oбукa je диo прojeктa Рeпубличкe aгeнциje зa рaзвoj мaлих и срeдњих прeдузeћa пoд нaзивoм „Jaчaњe кaпaцитeтa jeдиницa лoкaлних сaмoупрaвa и лoкaлних рaзвojних aгeнциja крoз oспoсoбљaвaњe лoкaлних тимoвa зa припрeму и вoђeњe рaзвojних прojeкaтa“.

Исту обуку почетком године завршило је и 19 полазника са подручја општина Града Источно Сарајево, као и 25 полазника са подручја општина Угљевик, Лопаре и Бијељина. Према потребама коју искажу локалне заједнице и локалне развојне агенције, ова врста едукације биће организована и у другим дијеловима Републике Српске.