Корак ближе електронској регистрацији привредних субјеката

Влада Републике Српске утврдила је на 29.сједници одржаној 18.07.2019. године Приједлог закона о измјени Закона о привредним друштвима, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској који се односе на успостављање могућности е-регистрације привредних друштава и предузетника електронским путем.
Разлози за доношње ових закона садржани су у потреби наставка реформе регистрације привредних субјеката која се односи на успостављање могућности за подношење пријаве за регистрацију оснивања и пословних промјена електронским путем.
Реализацијом овог дијела реформе, лица која намјеравају да послују у Републици Српској биће у прилици да електронским путем, уз минималне новчане трошкове, и кратко вријеме на једноставан и лак начин региструју пословање у форми привредног друштва и предузетника.
Разлике између Нацрта и Приједлога закона о измјени Закона о привредним друштвима, огледају се у томе да је прецизније дефинисана одредба која се односи на чињеницу да неће постојати потреба за овјеру потписа оснивача од стране нотара код једночланог друштва д.о.о, али само који уплаћују прописани минимални новчани дио основног капитала.
Основни разлог за доношење Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности је прописивање услова и начина спровођења поступка електронске регистрације предузетника. Поред успостављања оперативне могућности за предају захтјева за регистрацију предузетника електронским путем, овим законом мијења се и концепт у вези са достављањем докумената, којима се потврђују услови за регистрацију оснивања привредне форме предузетника.
У односу на важеће рјешење, према којем су странке достављале документе о идентитету, стању пореских обавеза и заштитној мјери забране обављања дјелатности, према новом концепту странке приликом предаје захтјева за регистрацију, без обзира да ли се ради о писаном или електронском захтјеву, немају обавезу на доставу наведених докумената. Сви подаци, које су регистрациони органи за пословање у форми предузетника раније провјеравали из наведених докумената, убудуће ће се провјеравати увидом у електронске евиденције о овим подацима, које се воде код Министарства унутрашњих послова и Пореске управе Републике Српске. Стога, увођењем новог концепта провјере услова за пословање у форми предузетника, странке се потпуно ослобађају обавезе на доставу докумената, којима потврђују услове за регистрацију пословања у форми предузетника. На тај начин, смањују се трошкови и вријеме за подношење захтјева за регистрацију предузетника, што доприноси једноставности и економичности поступка регистрације предузетника.
За нови концепт провјере услова за пословање у форми предузетника, битно је истаћи да ће Република Српска бити једина од свих земаља у окружењу, у којој странке у поступку регистрације предузетника, у правилу, неће достављати доказе о испуњености услова за регистрацију, нити давати одређене изјаве о подацима важним за овај поступак.
Када је ријеч о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској разлике овог приједлога у односу на усвојени Нацрт Закона односе се на детаљнији поступак електронске регистрације у вези са потврдом пријема е-пријаве, достављањем докумената уз е-пријаву, који су то подаци које регистарски суд провјерава путем Регистра надлежних органа, достављање рјешења о упису пословног субјекта по е-пријави, улагање жалбе на рјешење, да се у поступку резервације пословног имена плаћа судска такса чија висина ће бити уређена Законом о судским таксама. Овим приједлогом Закона утврђено је да ће регистрација електорнским путем бити могућа само за домаћа правна и физичка лица јер за страна физичка и правна лица квалификовани електронски сертификат се неће моћи издавати, што ће бити омогућено у сљедећој фази реформе регистрације пословних субјеката у Републици Српској.

Извор: ИНВЕСТ СРПСКА