Истиче рок за подношење годишњих пореских пријава

Пореска управа Републике Српске обавјештава пореске обвезнике да 31. марта 2018. године истиче рок за подношење годишњих пореских пријава за 2017. и 2018. годину.
Када су у питању физичка лица, 31. марта 2018. године истиче рок за подношење Годишње пореске пријаве за порез на доходак за 2017. годину, затим за подношење Годишње пријаве пореза по одбитку за годишњи обрачун доприноса за 2017., коју подносе само носиоци комерцијалних и некомерцијалних породичних пољопривредних газдинстава, те Пореске пријаве за регистровано оружје за 2018. годину.
Код предузетника, 31. марта истиче рок за подношење Годишње пореске пријаве за порез на доходак за 2017. годину, Годишње пореске пријаве за малог предузетника која се подноси само ако у 2017. години нису поднесене мјесечне пријаве за малог предузетника и/или је у 2017. години пријављен порез мањи од 600 КМ, те пореске пријаве за посебну републичку таксу и за комуналну таксу за 2018. годину.
Када су у питању правна лица, пословне јединице правних лица из ФБиХ, те страна правна лица са сталним мјестом пословања, 31. марта 2018. године истиче рок за подношење Годишње пореске пријаве за порез на добит за 2017. годину, затим Годишње пријаве контролисаних трансакција са повезаним лицима за 2017. годину, коју подносе порески обвезници чији укупан износ контролисаних трансакција у 2017. години прелази 700.000 КМ, те пореске пријаве за комуналну таксу и за регистровано оружје за 2018. годину.
Пореска управа РС овом приликом још једном позива пореске обвезнике у РС да поштују рокове дефинисане у „Пореском календару за 2018. годину“, који је објављен на интернет страници Пореске управе РС, те да на вријеме подносе пореске пријаве, али и да у задатим роковима плате законски прописане пореске обавезе. Наиме, Пореска управа РС почетком сваке године објављује „Порески календар“ са циљем да се пореским обвезницима помогне у правовременом извршавању њихових пореских обавеза, како би избјегли евентуалне санкције због пропуштања рокова, јер кажњавање свакако није циљ Пореске управе РС, већ да буде партнер и институција која стоји на располагању пореским обвезницима.