Израђена родна анализа у сектору МСП и предузетништва

Представници Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа израдили су родну анализу у сектору малих и средњих предузећа и предузетништва, за потребе Четвртог и Петог периодичног извјештаја БиХ по УН Конвенцији о укидању свих облика дискриминације жена (CEDAW).
Координатор активности на изради извјештаја за Републику Српску је Гендер центар Владе Републике Српске.
Анализа обухвата ситуациону родну анализу у сектору МСП и предузетништва, Стратешки оквир у области малих и средњих предузећа и Имплементиране и планиране подстицаје женском предузетништву на републичком и локалном нивоу.
При изради Анализе кориштени су подаци из Анализе стања у области малих и средњих предузећа за 2008. годину, коју је израдила Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа у сарадњи с Ресором за мала и средња предузећа, производно занатство и информатику Министарства индустрије, енергетике и рударства Републике Српске, као и други расположиви званични извори/подаци те подаци прикупљени од локалних развојних агенција и општина РС.
Анализа је основа и за будуће иницијативе и програме које ће реализовати Републичка агенција и други носиоци Стратегије развоја малих и средњих предузећа, а који ће бити дефинисани у новелираном документу у 2010. години.