Донесена Уредба о додјели средстава за санирање посљедица пандемије вируса корона за март 2021. године

Влада Републике Српске усвојила је на 119. сједници одржаној 28.04.2021. године Уредбу о додјели средстава за санирање посљедица пандемије вируса корона за март 2021. године („Службени гласник Републике Српске“, број 39/21), којом се уређују корисници средстава за пружање директне подршке Компензационог фонда Републике Српске, услови за додјелу средстава, као и друга питања од значаја за остваривање права на додјелу средстава за санирање посљедица пандемије вируса корона за март 2021. године.

Право на додјелу средстава има пословни субјект или предузетник који има регистровано сједиште у Републици Српској и који обавља дјелатност која је закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације била забрањена у периоду дужем од пет дана, почев од 4. марта 2021. године.

Поред ових услова, пословни субјект или предузетник који послује у оквиру трговачког центра обавезан је да испуњава и додатни услов који подразумијева да у периоду од 26. марта до 29. марта 2021. године није имао евидентиран промет путем фискалне касе.

Средства се одобравају пословном субјекту или предузетнику за сваког радника који је на дан 31. март 2021. године регистрован у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса на пуно радно вријеме, у складу са поднесеном пореском пријавом пореза на доходак од личних примања и доприноса за март 2021. године. Пословним субјектима и предузетницима којима је рад био забрањен у периоду дужем од пет, а краћем од 15 дана средства по раднику одобравају се у износу који представља збир пријављеног пореза и доприноса на лична примања радника за март 2021. године, у складу са прописима којима је уређена област доприноса и пореза на доходак.

Пословним субјектима и предузетницима који су по основу закључака Републичког штаба за ванредне ситуације у потпуности имали забрану обављања дјелатности у периоду дужем од 15 дана у континуитету, почев од 4. марта 2021. године, средства по раднику одобравају се у износу који представља збир његове пријављене плате, пореза и доприноса који се плаћају на ту плату за март 2021. године.

Поступак додјеле средстава спроводи надлежно министарство у чијем дјелокругу послова су дјелатности пословног субјекта или предузетника.

Извор: ИНВЕСТ СРПСКА