Влада усвојила Стратегију развоја индустрије РС за период 2021 – 2027. година

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању Стратегије развоја индустрије Републике Српске за период 2021 – 2027. година.

Стратегија развоја индустрије Републике Српске за период 2021 – 2027. година дефинише приоритете и стратешке циљеве развоја индустрије, те начине њиховог остваривања у навденом периоду. Стратегија, коју је израдило Министарство привреде и предузетништва у сарадњи са осталим надлежним институцијама Републике Српске и у консултацијама са релевантним заинтересованим странама, усаглашена је са економским и стратешко-планским документима Републике Српске и индустријским политикама Европске Уније. 

У смислу реализације општег циља, који се односи на подизање конкурентности индустрије дефинисани су стратешки циљеви који подразумијевају повећање производње више фазе прераде, смањење спољно-трговинског дефицита у индустрији, повећање запослености у индустрији, повећање инвестиција у индустрији и смањење штетних утицаја на животну средину.

Извор: Влада РС