Бања Лука: Расписан јавни позив за олакшице

Град Бања Лука позвао је пословне субјекте да се пријаве за олакшице које је Град дефинисао кроз сет економских мјера како би се олакшала тешка ситуација изазвана појавом корона вируса. Ријеч је о првом сету мјера за ублажавање економских посљедица, укупне финансијске вриједности између осам и десет милиона КМ.
Јавни позив пословним субјектима у граду за ублажавање економских посљедица насталих усљед појаве корона вируса, које је Град данас расписао, односи се на:

  • додјелу субвенција пословним субјектима за износ:

   – комуналне таксе за истицање пословног имена,

   – накнаде за заузимање јавне површине и

   – редовне камате на кредите;

  • одобравање застоја (мораторијума) у отплати дуга пословним субјектима и
  • ослобађање плаћања закупнине закупцима пословних просторија који су у уговорном односу са Градом.

Право на субвенцију за износ комуналне таксе за истицање пословног имена остварују обвезници којима је забрањено, ограничено или отежано обављање дјелатност за аликвотни дио комуналне таксе за мјесеце март, април и мај 2020. године, у висини њихове обавезе, и то:

  • пословни субјекти којима је забрањен рад – 100% износа аликвотног дијела комуналне таксе и
  • пословни субјекти којима је рад ограничен или отежано обављање дјелатности – 50% од износа аликвотног дијела комуналне таксе.

Пријава се подноси Одјељењу за привреду, а крајњи рок за подношење пријава је 31. децембар 2020. године.

Право на субвенцију накнаде за заузимање јавне површине остварују обвезници којима је забрањен или ограничен рад, за период март, април и мај 2020. године, у висини њихове  обавезе, и то:

  • пословни субјекти којима је рад забрањен у износу од 100% за мјесеце март, април и мај 2020. године и
  • пословни субјекти којима је рад ограничен у износу од 50% за мјесеце март, април и мај 2020. године.

Пријава се подноси Одјељењу за комуналне послове, а крајњи рок за подношење пријава је 31. децембар 2020. године.

Субвенција износа редовне камате на кредите може се одобрити пословним субјектима, који испуњавају опште услове и ако су кумулативно испуњени сљедећи посебни услови:

  • намјена кредита је финансирање обртних или основних средстава, за ликвидност или за рефинансирање кредита по наведеним основама;
  • износ кредита није већи од 50.000 КМ;
  • уговор о кредиту је закључен након 12.04.2020. године;
  • рок отплате кредита није дужи од три године.

Субвенција се даје:

  • ако је каматна стопа до 3,5% на уговорени износ кредита – за цјелокупан износ редовне камате;
  • ако је каматна стопа већа од 3,5% на уговорени износ кредита, укључујући и промјењиву каматну стопу – за дио редовне камате обрачунате по стопи од 3,5% на уговорени износ кредита, а преосталу разлику трошкова камате плаћа корисник субвенције.

Пријава се подноси Одјељењу за привреду, а крајњи рок за подношење пријава је 31.децембар 2020. године.

Одобравање застоја (мораторијума) у отплати дуга се односи на већ закључене уговоре и споразуме о вансудским и судским поравнањима о одгођеном плаћању дуга по основу такси, накнада и другог дуга, а по којима су пословни субјекти дужни да плате дуг у корист буџета Града.

Пријаве се подносе Одјељењу за финансије до 30. јуна 2020. године. О поднесеним пријавама се одлучује на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег рока.

Право на ослобађање плаћања закупнине имају закупци који су у уговорном односу са Градом по основу уговора о комерцијалном закупу, а којима је наредбама Штаба за ванредне ситуације града, забрањен рад или ограничено радно вријеме и  закупци који имају закључен уговор о закупу пословних просторија под посебним условима. Односно, комерцијални закупци, којима је претежна дјелатност обухваћена забраном рада тим наредбама – за три мјесеца 2020. године; комерцијални закупци, којима је претежна дјелатност обухваћена ограничењем трајања радног времена – за два мјесеца 2020. године и закупци под посебним условима – за три мјесеца 2020. године.

Пријава се подноси Одјељењу за локални економски развој и стратешко планирање до 31. децембра 2020. године.

Комплетан јавни позив и све обрасце можете преузети овдје.