О Агенцији


Развојна агенција Републике Српске (РАРС) основана је 2004. године у складу са Законом о подстицању развоја МСП, као правно лице и непрофитна организација.

Агенција је надлежна за пружање стручних услуга за подстицање оснивања, пословања и развоја МСП, пружање стручних услуга у циљу подстицања улагања у МСП, подршку успостављању предузетничке инфраструктуре, подршку иноваторској дјелатности, стимулисање стварања нових производа и увођења нових технологија.

​Законом је прописано да Агенција пружа подршку за повећање запошљавања, стручно образовање, преквалификацију и доквалификацију радника, учешће на сајмовима у земљи и иностранству, успостављање сарадње између МСП и Мреже консултаната, а у њеној надлежности је и вођење Базе консултаната за потребе МСП.

Агенција води и одржава Предузетнички портал Републике Српске, пружа подршку женском, омладинском, руралном и другим видовима социјалног предузетништва, промовише предузетништво и унапређује сарадњу између надлежних органа јединица локалне самоуправе и локалних, односно међуопштинских агенција за развој МСП.

Агенција је надлежна за истраживање и прикупљање података и информација, анализирање и извјештавање у вези са стањем у области МСП. Учествује у изради стратешких и других развојних докумената, као и припреми и реализацији пројеката ради постизања циљева и спровођења мјера из Стратегије развоја МСП и предузетништва. Агенција је, такође, задужена и за сарадњу са међународним институцијама и учествовање у изради и реализацији међународних и домаћих пројеката за подршку МСП.


Мисија

РАРС подстиче оснивање, раст и развој малих и средњих предузећа у сарадњи с релевантним институцијама, ради повећања њихове конкурентности на тржишту кроз пружање стручно-техничке помоћи и развој предузетничке инфраструктуре, као и њихов приступ знању и финансијским ресурсима.

 

Визија

Република Српска са великим бројем малих и средњих предузећа и јаким предузетништвом, већим бројем запослених у овој области и већим учешћем МСП и предузетништва у бруто друштвеном производу.