O Agenciji


Razvojna agencija Republike Srpske (RARS) osnovana je 2004. godine u skladu sa Zakonom o podsticanju razvoja MSP, kao pravno lice i neprofitna organizacija.

Agencija je nadležna za pružanje stručnih usluga za podsticanje osnivanja, poslovanja i razvoja MSP, pružanje stručnih usluga u cilju podsticanja ulaganja u MSP, podršku uspostavljanju preduzetničke infrastrukture, podršku inovatorskoj djelatnosti, stimulisanje stvaranja novih proizvoda i uvođenja novih tehnologija.

​Zakonom je propisano da Agencija pruža podršku za povećanje zapošljavanja, stručno obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika, učešće na sajmovima u zemlji i inostranstvu, uspostavljanje saradnje između MSP i Mreže konsultanata, a u njenoj nadležnosti je i vođenje Baze konsultanata za potrebe MSP.

Agencija vodi i održava Preduzetnički portal Republike Srpske, pruža podršku ženskom, omladinskom, ruralnom i drugim vidovima socijalnog preduzetništva, promoviše preduzetništvo i unapređuje saradnju između nadležnih organa jedinica lokalne samouprave i lokalnih, odnosno međuopštinskih agencija za razvoj MSP.

Agencija je nadležna za istraživanje i prikupljanje podataka i informacija, analiziranje i izvještavanje u vezi sa stanjem u oblasti MSP. Učestvuje u izradi strateških i drugih razvojnih dokumenata, kao i pripremi i realizaciji projekata radi postizanja ciljeva i sprovođenja mjera iz Strategije razvoja MSP i preduzetništva. Agencija je, takođe, zadužena i za saradnju sa međunarodnim institucijama i učestvovanje u izradi i realizaciji međunarodnih i domaćih projekata za podršku MSP.


Misija

RARS podstiče osnivanje, rast i razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji s relevantnim institucijama, radi povećanja njihove konkurentnosti na tržištu kroz pružanje stručno-tehničke pomoći i razvoj preduzetničke infrastrukture, kao i njihov pristup znanju i finansijskim resursima.

 

Vizija

Republika Srpska sa velikim brojem malih i srednjih preduzeća i jakim preduzetništvom, većim brojem zaposlenih u ovoj oblasti i većim učešćem MSP i preduzetništva u bruto društvenom proizvodu.