Фирме могу добити потврду о вишој сили


20.03.2020.


Спољнотрговинска комора БиХ обавјештава компаније да издаје потврду о вишој сили /Vis Maior/ која служи да се због објективних разлога /временске непогоде, редукције енергената, земљотрес и друго/, привремено или трајно, поништи обавеза проистекла из уговорног односа.
Овај документ омогућава фирми да пословним партнерима докаже немогућност поштивања уговорених обавеза због објективних разлога – односно разлога на које она није могла утицати и које није могла предвидјети, саопштено је из Спољнотрговинске коморе.
Да би Комора издала овакву потврду потребно је доставити писани захтјев на меморандуму компаније, у којем се морају навести конкретни подаци о услузи/производу који није могао бити реализован због "више силе", број уговора на који се односи немогућност испуњења обавеза, назив робе која је требала бити испоручена, рок испоруке и подручје/мјесто на којем се догодила "виша сила".
Потврду овјерава потписом и печатом овлаштено лице у Сектору за јавна документа Спољнотрговинске коморе БиХ, чији је потпис депонован код надлежних органа.
Захтјев за издавање потврде о вишој сили налази се на веб-страници коморе.