Јавни конкурс за пријем радника


08.08.2017.

Број: 03-3-26-1/17

Датум: 07.08.2017. године

На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста („Службени гласник Републике Српске“ број 42/15) и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа број: 03-3-26/17 од 04.08.2017. године, Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за пријем радника

 

I – Назив радног мјеста: Стручни савјетник – 1 (један) извршилац.

Радни однос за наведно радно мјесто заснива се на неодређено вријеме.

II – Опис послова: даје мишљења и учествује у припреми закона, других прописа и општих аката; савјетује директора из области економских и правних питања и других питања из надлежности рада Агенције; пружа савјетодавну помоћ руководиоцима организационих јединица у појединим питањима; обавља послове припреме и израде документа оквирног буџета Агенције; припрема и израђује приједлог буџетског захтјева Агенције; припрема и израђује приједлог програма рада Агенције и израђује периодичне извјештаје о његовом извршењу; прати ликвидност Агенције и пројектује потрошњу у складу са расположивим средствима; припрема материјале, приједлоге и мишљења која даје Агенција; прати реализацију програма рада Агенције; у случају одсуства руководиоца Одјељења или спријечености да обавља своје послове, одговоран је за ефикасно и законито обављање послова у Одјељењу; обавља и друге послове које му одреди директор.

III – Општи услови

 1. да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине;
 2. да су старији од 18 година;
 3. да имају општу здравствену способност;
 4. да се против њих не води кривични поступак;
 5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу.

 

IV – Посебни услови

 1. ВСС (VII степен), економски или правни  факултет;
 2. пет година радног искуства у траженом степену образовања;
 3. знање најмање једног страног језика (првенствено енглеског);
 4. познавање рада на рачунару.

 

V – Потребна документа

За доказивање чињеница из тачака III и IV кандидати, уз благовремену пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, треба да приложе у оригиналу или овјереној копији:

 • диплому о завршеном школовању;
 • увјерење о држављанству;
 • извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;
 • увјерење да се против њих не води кривични поступак (доставиће изабрани кандидат по окончању конкурсне процедуре);
 • увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу (доставиће изабрани кандидат по окончању конкурсне процедуре);
 • доказ о радном искуству;
 • биографију;
 • доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење (доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре).

 

VI – Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол Агенције или путем поште на адресу Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, Саве Мркаља 16/4, 78 000 Бањалука уз назнаку „Пријава на јавни конкурс“ или у електронском облику на електронску адресу: info@rars-msp.org

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Еуро Блиц“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за провођење јавног конкурса ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Јавни конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Еуро Блиц".

Јавни конкурс ће бити објављен и на сајту Агенције www.rars-msp.org

 

                                                                                                                                                ДИРЕКТОР

                                                                                                                                          Маринко Ђукић