Подршка успостављању пословне инфраструктуре

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа једно је од важних имплементационих тијела из јавног сектора које је Влада Републике Српске задужила за провођење активности и пројеката развоја пословне инфраструктуре. Активности и пројекти дефинисани су у складу с Акционим планом подршке успостављању и развоју пословних зона у Републици Српској 2009. – 2013. година.
Реализацијом Пројекта мапирања потенцијалних локација за изградњу пословних зона у Републици Српској - 2009. година, Агенција је прикупила значајне информације и припремила анализе за Владу Републике Српске, Општине и инвеститоре за даље дефинисање и имплементацију стратешких и оперативних праваца дјеловања у развоју зона.

Подршка успостављању пословне инфраструктуре подразумијева:
- Предлагање развојне политике и подстицајних мјера за развој пословних зона Влади Републике Српске, Општинама и њиховим развојним институцијама. Агенција, такође, припрема и учествује у реализацији међународних пројеката развоја пословне инфраструктуре за Републику Српску, као што су ЕУ грант шеме из ИПА програма предвиђене за зоне и предузетничку инфраструктуру, пројекти са њемачком организацијом за међународну сарадњу ГТЗ, пројекти Свјетске банке и др.
- Подршку Општинама, њиховим развојним агенцијама и одјељењима у јачању капацитета људских ресурса и организације на пројектима развоја пословних зона. Агенција подржава општинске развојне агенције и општинска одјељења задужена за развој пословне инфраструктуре, кроз низ семинара и тренинга о методологији успостављања пословних зона, моделима менаџмента у изградњи и након изградње зона, методологији припреме предстудија и студија изводљивости зона, инвестиционој промоцији,  организовању студијских посјета зонама и општинама из регије Југоисточне Европе са добрим праксама и др. Агенција, такође, пружа основни консалтинг Општинама током израде предстудија изводљивости и избора оптималних локација за успостављање пословних зона, предлаже моделе управљања зонама и другом пословном инфраструктуром, савјетује при изради маркетинг стратегије за привлачење инвеститора и слично.
- Подршку домаћим и страним улагачима у производни сектор, кроз савјетовање и прикупљање података потребних за прединвестиционо одлучивање. Савјетовање се односи на обезбјеђење информација о расположивим локацијама и њиховом тренутном стању у погледу изграђености инфраструктуре, цијенама земљишта, степену ријешености имовинско-правних односа,  стањkу просторно-планске документације, потребним корацима и трошковима за добијање урбанистичке, грађевинске и употребне дозволе, информацијама о расположивој радној снази у некој општини или регији према квалификацијама и цијенама рада, једнократним и вишекратним комуналним трошковима за инфраструктуру, потребној документацији око регистрације и др.

Анкета

Које од наведених услуга агенције би вам биле најкорисније?

1. Едукације (стручно образовање)
2. Инвестиционе услуге
3. Савјетовање у пословању