ЕУНОРС

EВРОПСКА МРЕЖА ПРЕДУЗЕТНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (ЕУНОРС)

Европскa мрежa предузетништвa (EEН) као инструмент подршке предузећима покренута је још 1987. године на иницијативу Европске комисије у циљу подстицања развоја предузећа. 
Ради обезбјеђења чланства у ЕЕН, а уз сагласност Министарства индустрије, енергетике и рударства РС, Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа формирала је конзорцијум институција из Републике Српске чији су чланови још и Привредна комора Републике Српске, Универзитет у Бањој Луци, Универзитет у Источном Сарајеву и Иновациони центар Бања Лука. Посматрачи активности су Министарство индустрије, енергетике и рударства, Министарство финансија и Министарство за економске односе и регионалну сарадњу. 
Средином 2014. године Aгенција је обавијештена од стране Европске комисије да је концепт „Европскa мрежa предузетништва Републике Српске“ (EУНОРС) оцијењен позитивно, те позвана да приступи изради Оквирног уговора о сарадњи за период 2015-2020. Исто тако, ЕУНОРС је позван од стране Европске комисије да приступи изради Оквирног уговора о сарадњи за учешће у програму Хоризонт 2020.
Агенција ће у складу са смјерницама Европске комисије проводити активности у функцији: 
- Jaчања конкурентности МСП; 
- Бољег приступа информацијама, који ће омогућити домаћим МСП лакши приступ тржишту и транснационалним економијама; 
- Подстицања иновација и изградње иновативних капацитета МСП. 

Европска мрежа предузетништва представља комплексан сет инструмената за подршку развоју предузећа, који се имплементира кроз сљедеће: 

Обједињавање услуга пружања практичних информација и помоћи МСП у циљу
- Лакшег проналажења пословних партнера из ЕУ
- Успостављања пословне сарадње са институцијама и организацијама у ЕУ
- Учествовања МСП на тендерима у ЕУ 
- Лакшег приступа информацијама о правним аспектима и пословним регулативама ЕУ
- Добијања информација о програмима подршке, законодавству и резултатима који се односе на иновације и о посредничким услугама у трансферу технологије и знања 
- Добијања информација о оквирним програмима ЕУ за истраживање и технолошки развој 

Подизање свијести о значају иновативности и могућностима трансфера технологија и повећања конкурентности

Информисање о могућностима тржишта ЕУ и учествовање у стварању широке Европске пословне мреже

Информисање о домаћим истраживачко-технолошко-развојним могућностима. 

ЕЕН ће бити и у функцији подршке МСП у провођењу пројеката финансираних из других прoгрaмa EУ, кao штo су програми COSME, Horizon 2020,Erasmus+,те програма који су орјентисани на финансијску подршку предузећима.

Анкета

Које од наведених услуга агенције би вам биле најкорисније?

1. Едукације (стручно образовање)
2. Инвестиционе услуге
3. Савјетовање у пословању