Riječ direktoraPoštovani,

Mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj, kao i na nivou Evropske unije, čine više od 99 odsto poslovne zajednice i zapošljavaju više od polovine aktivnog stanovništva, što ih čini ključnim pokretačem ekonomskog rasta. Razvoj ovog sektora doprinosi rastu društvenog proizvoda, otvaranju radnih mjesta i smanjenju nezaposlenosti, većoj konkurentnosti domaće ekonomije i lakšem prevazilaženju izazova na putu ka evropskim integracijama.

Oslanjajući se na strateške razvojne dokumente, domaću i evropsku regulativu, Razvojna agencija Republike Srpske (RARS) svoje aktivnosti usmjerava na razvoj nefinansijske institucionalne podrške malom i srednjem biznisu, stvaranje sistemskog ambijenta za izgradnju preduzetničkog društva i promociju preduzetništva.

Želimo aktivno doprinijeti stvaranju okruženja u kojem preduzetnici i mala i srednja preduzeća prosperiraju i u kojem se preduzetništvo isplati. Institucije moraju biti u stanju da odgovore na potrebe MSP, pa je naš osnovni zadatak da pomognemo kreatorima politika i donosiocima odluka, na svim nivoima, da stvore realnu sliku stanja u ovom sektoru i preduzmu najefikasnije mjere za njegov rast i razvoj.

U tom kontekstu RARS će posebnu pažnju posvetiti kontinuiranom praćenju stanja u oblasti malih i srednjih preduzeća. Intenziviraćemo kontakte i unaprijediti saradnju sa lokalnim i međuopštinskim razvojnim agencijama, a putem njih i malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, kako bismo lakše identifikovali njihove probleme i ponudili kvalitetna rješenja za poboljšanje uslova poslovanja. U skladu sa ovlaštenjima i mogućnostima, pružićemo podršku unapređenju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća podsticanjem inovativnosti, stimulisanjem stvaranja novih proizvoda i uvođenja novih tehnologija, poboljšanjem strukture radne snage, promocijom na sajmovima i pružanjem stručnih usluga s ciljem podsticanja ulaganja u MSP.

Intenzivnijom saradnjom sa lokalnim zajednicama i lokalnim razvojnim agencijama radićemo na uspostavljanju i poboljšanju preduzetničke infrastrukture, te podsticanju osnivanja novih malih i srednjih preduzeća.

Naša misija je promjena opšte klime i uslova za poslovanje. Agencija mora biti servis svim subjekatima u Republici Srpskoj koji, kroz svoje redovne aktivnosti, rade na stvaranju povoljnijeg ambijenta za razvoj ovog dijela privrede.

Kao odgovorno lice, u tom cilju, izvršiću sve potrebne racionalizacije, kako u troškovima tako i u korištenju ljudskih resursa. Želim dati prioritet aktivnostima Agencije na planu ostvarenja njene misije u odnosu na sve druge aktivnosti!

S poštovanjem,
Marinko Đukić